Fundamental analys

Här presenteras aktieanalyser inom området för fundamental analys. Dessa aktieanalyser bygger på och är gjorda enligt grunderna för fundamental aktieanalys.
Ericsson B vars aktie har fallit på börsen under år 2007 och början av år 2008 har kommit ned till en attraktiv nivå för köp. Det är dock hög risk i aktien  och företaget kan mycket väl överraska aktiemarknadens aktörer både negativt och positivt framöver. Ericsson är inte längre något tillväxtföretag utan klassificeras som ett moget företag med en moderat prognostiserad tillväxt i försäljning och vinst framöver. Dagen aktiekurs är dock attraktiv vilket kan ge en kortsiktig vinst.

BehållFortnox som grundades redan 1993 men som påbörjade programverksamheten först år 2003 utvecklar och marknadsför internetbaserade ekonomiprogram. Fortnox har en aggressiv strategi för att öka antalet abonnenter i Europa på bekostnad av lönsamheten i ett kortare perspektiv. Trots hög tillväxt och förväntningar om vinst år 2012 är uppsidan begränsad samtidigt som omsättningen i aktien är låg vilket gör att vi rekommenderar behåll för Fortnox. 

Köp MorphicMorphic som är en världsledande leverantör av energisystem för omvandling och utnyttjande av förnybar energi avser att göra kraftfulla satsningar inom koncernens kärnverksamheter under de år som följer efter år 2007. Dessa satsningar görs för att uppnå målet om en total omsättning på 10 miljarder kronor år 2012 under lönsamhet. Kärnverksamheten utgörs av bränslecellskomponenter, vindkraft och energisystem.

Köp KungsledenKungsleden hade ett framgångsrikt år 2007 med hyresintäkter om 2 324 MSEK och ett resultat efter finansnetto om 2 621 MSEK. I vår tidigare värdering av Kungsleden prognostiserade vi hyresintäkter om 2 311 MSEK och ett resultat efter finansnetto om 1 031 MSEK. Skillnaden mellan resultatprognos och utfall berodde på större värdeförändringar i form av orealiserade värdeförändringar och ett positivt handelsnetto i verkligheten jämfört med vår prognos samt lägre fastighetskostnader i verkligheten jämfört med prognos. Våra prognoser är dock genomsnittliga till sin natur och skall därför stämma i genomsnitt över en längre period. Nu har vi gjort en ny värdering av Kungsleden och bedömer aktien vara köpvärd vid aktiekurs om 55 SEK.

Köp HMSHMS redovisade en kraftfull vinsttillväxt under det första halvåret år 2008 då resultatet efter skatt för halvåret ökade till 23,3 MSEK motsvarande en ökning på cirka 45% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen ökade inte lika kraftigt och omsättningstillväxten översteg inte det finansiella målet om en omsättningstillväxt på 20% då omsättningen ökade med cirka 16% under halvåret till 157 MSEK jämfört med samma period föregående år. Orderingången ökade med 22,5% till 164,5 MSEK under det första halvåret år 2008.

KöpSolTech Energy Sweden AB grundades under år 2006 och bedriver sin verksamhet i två grenar. Bolaget ena verksamhetsgren innebär att man utvecklar, säljer och installerar byggnadsintegrerade och estetiska solenergiprodukter för alla former av fastigheter. Bolagets andra verksamhetsgren innebär att man finansierar, installerar, äger och underhåller solenergianläggningar hos kunder som förbinder sig att köpa samtlig el och/eller termisk värme under en period om 20 till 25 år.

KöpAmbu A/S påbörjade sin verksamhet när ingenjören Holger Hesse startade Testa-laboratoriet år 1937. Ambu utvecklar, tillverkar och säljer sjukvårdsprodukter till sjukhus och räddningstjänster över hela världen. Produkterna utvecklas i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor.