KöpSolTech Energy Sweden AB grundades under år 2006 och bedriver sin verksamhet i två grenar. Bolaget ena verksamhetsgren innebär att man utvecklar, säljer och installerar byggnadsintegrerade och estetiska solenergiprodukter för alla former av fastigheter. Bolagets andra verksamhetsgren innebär att man finansierar, installerar, äger och underhåller solenergianläggningar hos kunder som förbinder sig att köpa samtlig el och/eller termisk värme under en period om 20 till 25 år.

SolTech Energy Sweden AB har under år 2019 förvärvat majoriteten i Nyedal Konsult AB (100 %), NP-gruppen AB (60 %) och Swede Energy Power Solutions AB (60 %). SolTech avser att sälja sina egenutvecklade produkter samt traditionella solcellspaneler genom dessa företag. SolTech:s egenutvecklade produkter är:

SolTech RooF - en vackert utformad solcellspanel designad och konstruerad för att ersätta traditionella takpannor genom att helt integreras i taket och samtidigt utgöra en del av byggnadens klimatskal.
SolTech ShingEl - en unik byggnadsintegrerad solcellspanel som kan integreras tillsammans med Benders takpanna Carisma.
SolTech Facade - en solcellsfasad som ersätter ett annat fasadmaterial såsom tegel, plåt, puts eller fasadskivor.

SolTech:s solenergianläggningar (som främst finns i Kina) ger återkommande och löpande intäkter, det kinesiska dotterbolaget som ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB hade en installerad kapacitet om 93,2 MW den 30 juni år 2019. Den installerade kapaciteten skall vara 605 MW i slutet av år 2022. Investeringar i solenergianläggningar finansieras med obligationslån.

Marknad
Den totala installerade effekten av solenergi i Sverige uppgick till 411 MW i slutet av år 2018 enligt statistik från Energimyndigheten. Under år 2018 installerades 180 MW i Sverige, det är en ökning med cirka 53 % jämfört med år 2017 då 117,6 MW installerades. Globalt installerades solenergianläggningar motsvarande en effekt av 100 GW under år 2018, detta enligt en rapport från IEA-PVPS. Den globala solcellsmarknaden var oförändrad jämfört med år 2017, detta främst på grund av att den installerade effekten minskade från 53 GW under 2017 till 45 GW under år 2018 i Kina. Globalt sett var den installerade effekten av solenergianläggningar cirka 500 GW i slutet av år 2018 enligt IEA-PVPS.

Omsättning
Solenergianläggningar
SolTech skall ha en installerad kapacitet om 605 MW vid slutet av år 2022 i den kinesiska verksamheten och vi antar att kapaciteten växer i en jämn takt fram till slutet av 2022 (cirka 70 % per år). Efter år 2022 och fram till år 2029 antar vi att tillväxten i installerad effekt är 35 % per år. Efter år 2029 och fram till år 2038 antar vi att tillväxten i installerad effekt är 20 % per år. Endast 51 % av dessa solenergianläggningar är hänförlig till moderbolagets aktieägare och det har vi tagit hänsyn till i vår aktieanalys. Intäkten per installerad MW är cirka 1 MSEK (1000 TSEK) enligt senare nyheter från bolaget.

Försäljning av solceller
Nyedal Konsult AB förväntas omsätta 30 MSEK under år 2019, NP-gruppen AB förväntas bidra med 54 MSEK (90 MSEK * 60 %) under år 2019 och Swede Energy Power Solutions AB förväntas bidra med 42 MSEK (70 MSEK * 60 %) under år 2019. Totalt motsvarar det här en omsättning om 126 MSEK som är hänförlig till moderbolagets aktieägare. Vi förväntar oss en låg real tillväxt om 10 % per år fram till år 2038 avseende den här verksamhetsgrenen.

Rörelsens kostnader
Solenergianläggningar
Den här verksamhetsgrenen är främst kapitalintensiv och har stora kostnader när det gäller avskrivningar och finansiering. Vi antar att kostnader för ledning, försäljning och administration motsvarar cirka 10 % av omsättningen, denna uppskattning baseras på siffror från börsnoterade fastighetsbolag (antas ha en liknande verksamhet). Vid investeringar i solenergianläggningar antar vi att bolaget måste investera cirka 6,3 MSEK per installerad MW, detta grundar sig i nyheter från bolaget. Solenergianläggningarna antas ha en ekonomisk livslängd om 20 år och därför är kostnaden för avskrivningar 5 % av anskaffningsvärdet för solenergianläggningar. Den genomsnittliga låneräntan antas var 9 %, detta grundar sig på de obligationslån som är upptagna för tillfället. Räntekostnaderna utgörs av 9 % av anskaffningsvärdet för solenergianläggningar.

Försäljning av solceller
Vi antar att kostnaden för råvaror och förnödenheter motsvarar cirka 40 % av omsättningen, omsättningen avser även installation av solceller och detta innebär att bruttomarginalen inte antas vara 60 %. Vi antar att övriga externa kostnader motsvarar 10 % av omsättningen och att personalkostnaden uppgår till 43 % av omsättningen. Uppskattningen av personalkostnaden baseras på siffror från Bravida, ett annat personalintensivt företag. Vinstmarginalen avseende den här verksamhetsgrenen kommer därmed att landa på 7 % och det är rimligt jämfört med bolagets uppskattning om en vinstmarginal på mellan 5 och 10 %.

Avkastningskrav
Avkastningskravet motsvarar den avkastning som man vill ha som investerare varje år och används för att diskontera vinster till nuvärde. Avkastningskravet är realt (utan inflationskompensation) och baseras på en riskfri ränta om 4 %, en inflation om 2 %, ett betavärde om 1,5, en bolagsskatt om 20,6 % och en riskpremie för aktiemarknaden om 4 %. Vårt avkastningskrav är 10,076 % på vinster före skatt. Detta avkastningskrav innebär att man kan förvänta sig en real tillväxt i aktiekursen om cirka 10 % per år när riktkursen har uppnåtts.

Residualvärde
Residualvärdet är det värde som återstår efter prognosperiodens slut. Residualvärdet diskonteras till nuvärde med hjälp av avkastningskravet och antagen real geometrisk vinsttillväxt i oändligheten. Efter prognosperiodens slut räknar vi med en real geometrisk vinsttillväxt i oändligheten om 2 % per år, detta är rimligt för ett tillväxtföretag i och med att Ericsson under perioden mellan 1961 och 2006 haft en real geometrisk omsättningstillväxt om 6,29% per år.

Riktkurs och nyckeltal
Kurs vid analystillfället, 2019-09-03: 15,60 SEK
Riktkurs, 2019-12-31, 10 års-prognos: 32,67 SEK
Riktkurs, 2019-12-31, 20 års-prognos: 101,89 SEK
Vinst per aktie, 2024: 1,18 SEK
P/E-tal vid kurs 16 SEK år 2024: 14

Kalkylers begränsningar
Kalkyler utgör beslutsunderlag men är förenklade avbilder av verkligheten. Det finns stora svårigheter i att värdera tillväxtföretag och prognoser är osäkra till sin natur. Denna aktievärdering tar inte hänsyn till de fördröjningar som sker mellan tidpunkten för investeringar i solenergianläggningar och tidpunkten då de börjar generera intäkter. Denna förskjutning innebär att bolaget måste ta upp lån innan det att investeringen börjar generera pengar.

Värdering gjord: 2019-09-03

Ladda hem hela värderingsunderlaget