KöpAmbu A/S påbörjade sin verksamhet när ingenjören Holger Hesse startade Testa-laboratoriet år 1937. Ambu utvecklar, tillverkar och säljer sjukvårdsprodukter till sjukhus och räddningstjänster över hela världen. Produkterna utvecklas i nära samarbete med läkare och sjuksköterskor.

Ambu:s produktutveckling är global, deras viktigaste utvecklingsanläggningar finns i Danmark och Malaysia. Dessutom finns lokala utvecklingsavdelningar vid fabrikerna i Kina, USA och Tyskland. Ambu producerar cirka 90 % av de produkter som säljs i sina egna fabriker. Den återstående procentandelen (10 %) produceras främst av ett litet antal underleverantörer som Ambu arbetat med i många år. Den största delen av intäkterna genereras genom egen direktförsäljning. Ambu har säljare i 19 länder och under de senaste åren har säljkåren utökats och blivit ytterligare specialiserad inom affärsområdena. Ambu har också anlitat ett antal så kallade kliniska konsulter som skall hjälpa kunderna att optimera deras användning av visualiseringsprodukter.

Ambu har satsat hårt på att utveckla sterila engångsprodukter och kommer år 2020 att ha enskopi-produkter som är relevanta för cirka 100 miljoner endoskopibehandlingar inom fyra områden. Ambu har bland annat dessa produkter i sitt utbud:

Anaesthesia - Face Masks, Resuscitators och Breathing Bags.
Airway Management - Bronchoscopes, Video Laryngoscopes, Double Lumen tube with Integrated Camera, Endobronchial Blocker, Laryngeal Masks och Resuscitators.
Flexible endoscopes - Bronchoscopes och Rhinolaryngoscopes.
Neurology - EEG Electrodes, EMG Electrodes, EMG Guided Injections och IOM.
Emergency Care and Training - Training Manikins, CPR Breathing Barriers, Head Immobilizers, Extrication Collars, Suction Pumps, Resuscitators och Video Laryngoscopes.

Marknad
Ambu har delat upp sin verksamhet i tre olika affärsområden. Dessa är Visualisation, Anaesthesia, Patient Monitoring and Diagnostics (PMD). Ambu har som långsiktigt mål att affärsområden Anaesthesia och PMD skall ha en nominell tillväxt om 5 % per år. Den största tillväxten kommer att ske inom affärsområdet Visualisation, intäkterna inom detta affärsområde ökade med 46 % under år 2017/2018 och totalt såldes 560 000 endoskop under året. Under år 2018/2019 förväntar sig Ambu att sälja cirka 600 000 endoskop. Under år 2020 avser Ambu att ha färdigställt produkter inom affärsområdet Visualisation som kan användas vid 100 miljoner behandlingar. Ambu:s sterila engångsprodukter innebär en ökad patientsäkerhet jämfört med de produkter som används idag, detta gör att Ambu kan växa snabbt inom detta affärsområde. Omsättningen inom affärsområdet Visualisation var 836 MDKK under år 2017/2018, detta innebär cirka 1 492 DKK per endoskop och en total marknad om cirka 149,200 Miljarder DKK.

Omsättning
Inom affärsområdena Anaesthesia och PMD har Ambu ett långsikt mål om en omsättningstillväxt på 5 %, vi förväntar oss därför en real tillväxt om 3 % per år under den 20-åriga prognosperioden. Inom området Visualisation tror på en mycket stark tillväxt efter år 2020, detta på grund av nyutvecklade produkter och en enorm marknad. Efter år 2020 förväntar vi oss en tillväxt om 70 % per år under de första 3 åren, tillväxttakten minskar sedan till 50 %, 10 % och 5 %. Den totala reala omsättningen avseende affärsområdet Visualisations förväntas vara cirka 87,199 Miljarder DKK under år 2037/2038.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader har främst uppskattats utifrån historiska resultaträkningar med beaktande av Ambu:s mål om en EBIT-marginal på 20 %. Produktionskostnaderna förväntas uppgå till 45 % av omsättningen och detta ger en bruttomarginal om 55 %. Kostnaderna för försäljning och administration väntas uppgå till 21 % av omsättningen, utvecklingskostnaderna uppskattas uppgå till 3 % av omsättningen och administrationskostnaderna väntas uppgå till 10 % av omsättningen. Rörelsemarginalen blir 21 % och de finansiella kostnaderna uppskattas till 3 % av omsättning.

Avkastningskrav
Avkastningskravet motsvarar den avkastning som man vill ha som investerare varje år och används för att diskontera vinster till nuvärde. Avkastningskravet är realt (utan inflationskompensation) och baseras på en riskfri ränta om 4 %, en inflation om 2 %, ett betavärde om 1,14, en bolagsskatt om 25 % och en riskpremie för aktiemarknaden om 4 %. Vårt avkastningskrav är 8,8 % på vinster före skatt. Detta avkastningskrav innebär att man kan förvänta sig en real tillväxt i aktiekursen om cirka 8,8 % per år minus lämnad utdelning när riktkursen har uppnåtts.

Residualvärde
Residualvärdet är det värde som återstår efter prognosperiodens slut. Residualvärdet diskonteras till nuvärde med hjälp av avkastningskravet och antagen real geometrisk vinsttillväxt i oändligheten. Efter prognosperiodens slut räknar vi med en real geometrisk vinsttillväxt i oändligheten om 2 % per år, detta är rimligt för ett tillväxtföretag i och med att Ericsson under perioden mellan 1961 och 2006 haft en real geometrisk omsättningstillväxt om 6,29% per år.

Riktkurs och nyckeltal
Kurs vid analystillfället, 2019-09-11: 118 SEK
Riktkurs, 2019-12-31, 10 års-prognos: 153,8 SEK
Riktkurs, 2019-12-31, 20 års-prognos: 242,20 SEK
Vinst per aktie, 2024/2025: 9,65 SEK
P/E-tal vid kurs 118 SEK år 2024/2025: 12,23

Kalkylers begränsningar
Kalkyler utgör beslutsunderlag men är förenklade avbilder av verkligheten. Det finns stora svårigheter i att värdera tillväxtföretag och prognoser är osäkra till sin natur.

Värdering gjord: 2019-09-11

Ladda hem hela värderingsunderlaget