Alla har vi nog någon gång undrat hur räntan på bankontot beräknas. För banker finns det ingen reglering gällande hur ränta skall beräknas eller vilken räntesats som skall tillämpas enlig Konsumenternas Bank & Finansbyrå. Banker och andra finansinstitut är dock skyldiga att enligt finansinspektionen lämna information om de regler och villkor som gäller för bankkontot innan något kontoavtal ingås.

Enligt finansinspektionen skall banker och finansinstitut ge information om produkterna, avgifterna och räntesatserna på bankkontor och Internetsida. Om kunden begär ytterligare information om bankontot skall banken eller finansinstitutet lämna denna information till kunden. Information skall dessutom lämnas om valuteringsregler, det vill säga från och med vilken dag ränta beräknas vid insättning och från och med vilken dag ränta upphör vid uttag.

Överföringsuppdrag mellan bankkonton skall ske snabbt och säkert och skriftlig information skall finnas för tidsåtgång vid överföringsuppdrag. Banker och finansinstitut skall senast i samband med öppnandet av ett konto lämna information i skrift om de regler som tillämpas för ränteberäkning. Om banken eller finansinstitutet ändrar villkor, avgifter, räntenivå eller ränteberäkningsregler till kundens nackdel skall information om detta lämnas i dagspress 14 dagar innan ändringarna träder i kraft och kunden har vid sådant tillfälle möjlighet att avsluta avtalet utan särskild avgift.

Enligt Konsumenterna Bank & Finansbyrå gäller generellt att räntan på transaktionskonton där pengar omsätts frekvent är lägre jämfört med räntan på ett sparkonto där pengar skall finnas mer långsiktigt.

Valuteringsregler
För bankkonton finns det flera valuteringsregler som tillämpas enligt Konsumenterna Bank & Finansbyrå. Antalet räntedagar (dagar då ränta beräknas) för ett bankkonto är numera det samma som antalet verkliga kalenderdagar under året, 365 dagar (366 dagar vid skottår). Tidigare var det vanligt att antalet räntedagar sattes till 360 dagar per år (30 dagar per månad).

Följande valuteringsregler tillämpas för bankkonton:

Insättningar
1. Ränta beräknas från första bankdagen (dagar då banken har öppet) efter insättning.
2. Ränta beräknas från första kalenderdagen (alla årets dagar) efter insättning.
3. Ränta beräknas från första kalenderdagen efter första bankdagen efter insättning.

Uttag
1. Ränta beräknas till kalenderdagen innan dagen för uttaget.
2. Ränta beräknas till kalenderdagen för uttaget.

Ränteberäkningsregler
Enligt Konsumenternas Bank & Finansbyrå används främst tre olika ränteberäkningsregler, antingen i isolation eller i kombination. Bankerna använder sig av olika ränteberäkningsregler för att uppmuntra olika beteenden hos spararna.

1. Dag-för-dag-ränta, innebär att ränta beräknas varje dag på bankkontots saldo (365 dagar per år, 366 dagar på skottår), ränta per dag utgörs av årsräntan dividerat med 365 (eller 366).
2. Lägsta-saldo-ränta, innebär att ränta beräknas på månadens lägsta saldo, ränta per månad utgörs av årsräntan dividerat med 12.
3. Skiktad ränta/räntetrappa, innebär att ränta beräknas med olika räntesatser i olika beloppsintervall. Det förekommer att samma ränta beräknas på hela saldot eller att olika räntesatser gäller för varje beloppsintervall.

Kapitalisering av ränta
Ränta kapitaliseras normalt en gång per år vid årsskiftet den sista december enligt Konsumenternas Bank & Finansbyrå . Att ränta kapitaliseras innebär att räntan tillgodoförs på bankkontot. Då räntan kapitaliseras en gång per år innebär det att enkel årsränta är den samma som effektiv årsränta och att "ränta-på-ränta" effekten uppstår på årsbasis. Under det andra året beräknas räntan på kontots saldo inklusive ränta med avdrag för preliminärskatt på kapital om 30%. Bankerna betalar preliminärskatt och lämnar kontrolluppgift på ränteinkomster och betald preliminärskatt till skatteverket så att ränteinkomsten och betald preliminärskatt kan tas upp i inkomstdeklarationen.

Exempel på beräkning av ränta på bankkonto:
Vi har ett bankkonto med en räntesats om 4% per år (effektiv årsränta, enkel årsränta). Ränta beräknas från första kalenderdagen efter insättning och ränta beräknas till kalenderdagen innan dagen för uttag. Ränta beräknas enligt dag-för-dag-ränta och antalet kalenderdagar är 366 (år 2008). Ränta per kalenderdag blir cirka 0,010929 % (4%/366).

Hur beräknas ränta

Under januari år 2008 har vi på vårt bankkonto vid periodens slut en upplupen ränteintäkt om cirka 91,69 SEK. Denna ränteintäkt kommer dock inte att tillgodoföras vårt bankkonto förens den sista december år 2008.

Publicerad: 2008-04-13

Källförteckning:
Konsumenternas Bank & Finansbyrå, Hämtat 2008-04-13
Finansinspektionen, Hämtat 2008-04-13