47 procent av företagsvärdet vid förvärv utgörs av goodwill medan identifierbara immateriella tillgångar, såsom varumärken och patent, endast representerar 23 procent.

Det visar en ny studie från Ernst & Young. För svenska förvärv är andelen goodwill i genomsnitt 59 procent. ”Höga goodwillvärden ökar risken för nedskrivningar på dagens svaga och turbulenta marknad”, säger Björn Gustafsson, ansvarig för värderingstjänster på Ernst & Young.

Studien, Acquisition accounting – What’s next for you? A survey of purchase price allocation practices, har undersökt hur företagsvärdet vid 709 förvärv i 21 länder fördelats.

– Företagen bör noga analysera redovisningskonsekvenserna inför ett förvärv. Redovisningsstandarden IFRS innebär att företagen inte längre gör löpande avskrivningar på goodwill i den finansiella rapporteringen. Däremot kräver standarden att materiella och immateriella tillgångar värderas till verkligt värde och skrivs av under sin nyttjandeperiod, vilket påverkar redovisat resultat, säger Björn Gustafsson, och fortsätter:

– Som marknaden är i nuläget kommer goodwillvärden att bli mer känsliga för värde¬fluktuationer och kan behöva skrivas ned, vilket kan få negativa effekter på marknadens förtroende för företaget. Situationen förvärras av att många företagsförvärv de senaste åren gjorts till priser som kan vara svåra att försvara i nuläget.

Den sektor som uppvisar störst andel goodwill är konsumentprodukter, där 65 procent av företagsvärdet utgörs av goodwill. Teknologisektorn kom på andra plats med 60 procent goodwill. De sektorer som uppvisade lägst goodwillandel är kapitaltunga branscher som fastigheter och energi, samt läkemedel och bioteknik där identifierbara immateriella tillgångar som patent traditionellt utgör en stor del av företagens värde.

Bland de immateriella tillgångar som identifierades av företagen är kundkontrakt och kundrelationer den vanligaste kategorin. Varumärken är den näst vanligaste.

– Det är förvånande att dessa tillgångar bara återfanns i 44 respektive 31 procent av förvärven. I Sverige var motsvarande siffror 27 respektive 32 procent. En förklaring är att företagen i stor utsträckning redovisar immateriella tillgångar utan att explicit nämna vilka tillgångar som avses, säger Björn Gustafsson.

Kommande redovisningsstandard
Under 2010 kommer börsföretagen att börja tillämpa nya reviderade standarder för förvärvsredovisning (IFRS 3 Rörelseförvärv samt IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter). Detta kommer att innebära nya utmaningar då verkligt värde ska beräknas i fler sammanhang än tidigare.

– Det finns en risk att företagen inte inser konsekvenserna av de nya reglerna förrän det är för sent. Ett exempel är redovisning av tilläggsköpeskilling där det kommer att bli kritiskt att göra en så noggrann bedömning som möjligt redan vid förvärvstidpunkten. Skillnaden mellan preliminärt bokförd tilläggsköpeskilling och faktiskt utfall kommer nämligen att tas i resultaträkningen i framtiden, vilket kan få konsekvenser för marknadens bedömning av huruvida förvärvet varit framgångsrikt, sammanfattar Björn Gustafsson.

Om undersökningen
Studien baserades på information som redovisats i börsföretagens årsredovisningar 2007 samt andra publika källor såsom OneSource och Mergermarket. Ernst & Young har inte använt någon konfidentiell information som underlag för denna studie. De procentsatser som återges avser andel av skuldfritt företagsvärde, s.k. enterprise value.

Publicerad: 2009-03-05

Källa: www.ey.com ; Ernst & Young; Hämtad 20 mars 2009