Den svenska börsen steg under maj år 2008, OMXS30PI steg med 1,91% och affärsvärldens generalindex ökade med 2,25% jämfört med april år 2008. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade under maj år 2008 med cirka 1,4% jämfört med april år 2008. Börsen värderades upp under maj år 2008 jämfört med april år 2008 men är fortfarande undervärderad och vinsterna för OMXS30-bolagen kan falla med 45% utan att den svenska börsen blir övervärderad.

Förväntad vinsttillväxt
Under maj år 2008 förväntas fortfarande en negativ oändlig real tillväxt i vinster för börsens 30 största företag. I maj år 2008 ligger förväntningarna på en oändlig real tillväxt om -0,97% per år vilket dock är högre jämfört med förväntningarna för april år 2008 om -1,16% per år.

Sedan undersökningens början i oktober 1994 så har en negativ oändlig real vinsttillväxt endast förväntats under 27 månader utav 164 månader, dessa perioder var under slutet av 1994 till i början av år 1996 och sedan slutet av år 2007 fram till idag.

Börsens värdering maj 2008
Källa: Reuters Ecowin

En korrekt värdering av den Svenska börsen skulle innebära att förväntningarna för oändlig real vinsttillväxt motsvarade den historiska reala geometriska BNP-tillväxten om 2,8% per år. Under perioden mellan oktober 1994 och maj 2008 var den årliga geometriska vinsttillväxten för de 30 största företagen på stockholmsbörsen cirka 10,02%. En uppvärdering av börsen till den nivå som gäller för den historiska reala geometriska BNP-tillväxten om 2,8% skulle ge en indexnotering för OMXS30-Index på cirka 1826 (86,97/(7,56%-2,8%)) i maj år 2008. Detta skulle motsvara en uppgång om 81,75% från den indexnotering om 1004,9 som gällde i slutet av maj år 2008.

OMXS30-Index och vinsten
Vinsttillväxten för de 30 största företagen på stockholmsbörsen har redan börjat plana ut och stagnera med början i augusti år 2007. I maj år 2008 ökade vinsterna för de 30 största företagen med cirka 1,4% jämfört med april 2008 och vinstnivåerna ligger nu i nivå med den vinstnivå som gällde i juli år 2007. OMXS30-Index har sedan 1994 utvecklats bättre än vinsttillväxten för OMX30-bolagen med en följsam utveckling mellan index och vinster från och med mars år 2003 till januari 2008 där OMXS30-Index faller under vinsttillväxten.

OMX30-Index och vinster för OMX30-Index
Källa: Reuters Ecowin

Med nuvarande värdering för OMXS30-Index, maj 2008, kan vinsten för de 30 största företagen på Stockholmsbörsen falla ned till cirka 47,83 (1004,9*(7,56%-2,8%)) från nuvarande nivå om 86,97 utan att börsen blir övervärderad. Det här motsvarar ett vinstfall om cirka 45% (1-(47,83/86,97)) från nuvarande nivå.

Börsens P/E-tal
I maj år 2008 uppgår P/E-talet för OMXS30-Index till 11,71 vilket är lite högre jämfört med månaden innan då P/E-talet uppgick till 11,47. Det räntemotiverade P/E-talet utan riskpremie uppgick under maj år 2008 till 23,92 och det räntemotiverade P/E-talet med en riskpremie om 4% uppgick till 12,22. P/E-talet för OMXS30-Index understiger därmed båda måtten för räntemotiverat P/E-tal under maj år 2008.

P/E-tal maj 2008
Källa: Reuters Ecowin

Publicerad: 2008-06-15

Om undersökningen
I den här undersökningen om börsens värdering görs en beräkning av förväntad real oändlig vinsttillväxt månad för månad med jämförelse mot historisk geometrisk real BNP-tillväxt. Förväntad real oändlig vinsttillväxt beräknas utifrån indexnoteringar för OMXS30-Index, 12 månaders rullande värde för vinst och ett realt avkastningskrav.

Som representant för den svenska börsen används OMXS30-Index för prisavkastning (utdelning är exkluderat), detta index inkluderar de 30 största börsnoterade företagen på den svenska aktiemarknaden.

Ytterligare data som har samlats in för undersökningen utgörs av 12 månaders rullande värde för vinst per aktie för OMXS30-Index, konsumentprisindex (KPI), räntenoteringar (10-åriga statsobligationer) och indexnoteringar för affärsvärldens generalindex (AFGX).

Indexnoteringarna för OMXS30-Index och vinst per aktie för OMXS30-Index har rensats för inflation för att vi skall kunna göra en rättvis bedömning bakåt i tiden, det avkastningskrav som används är också realt.

Avkastningskravet baseras på den gällande marknadsräntan för 10-åriga statsobligationer med avdrag för en inflationstakt plus en riskpremie för aktiemarknaden multiplicerat med betavärdet för OMX30S-Index gentemot affärsvärldens generalindex.

Avkastningskrav
Ränta, 10 år: 4,488%
Inflationstakt: 2,000%
Realränta: 2,488%
Aktiemarknadens riskpremie: 4,8%
Betavärde: 1,057

Motivet för att använda en inflationstakt om 2% är att detta är riksbankens inflationsmål och därmed den inflationstakt som kan förväntas i genomsnitt framöver. Den genomsnittliga inflationstakten under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,58% men under perioden mellan 1992 och 2007 var den genomsnittliga inflationstakten 1,55%. Den genomsnittliga realräntan under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,81% men har från och med år 2001 inte överstigit 2%. Riskpremien för ränteplaceringar har tidigare varit väldigt hög i Sverige under 1980-talet och i början av 1990-talet då den svenska finanskrisen uppstod. Då Sverige hade en fast växelkurs fram till 1992, hög inflation och en stor offentlig sektor i förhållande till BNP krävde investerarna en hög riskpremie för ränteplaceringar vilket gav en väldigt hög realränta. I dagsläget finns det dock ingen anledning till att förvänta sig en riskpremie för realränta i den magnitud som gällt historiskt.

Den riskpremie för aktiemarknaden som används vid beräkning av avkastningskravet baseras på den historiska geometriska riskpremien för den svenska aktiemarknaden enligt en undersökning gjord av Dimson mfl (2003).

Börsen anses vara undervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index understiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP och börsen anses vara övervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index överstiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP. Den historiska geometriska reala tillväxten i BNP är 2,8% för perioden mellan år 1950 och år 2006.