Under juni år 2008 föll den svenska börsen kraftigt. OMXS30-Prisindex rasade med 14,65% och affärsvärldens generalindex föll med 14,41% jämfört med indexnoteringarna i maj år 2008. OMXS30PI är nere på samma nivå som gällde i juli 2005, december 2001 och augusti 1999. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade omärkbart under juni år 2008 med cirka 0,04% jämfört med maj år 2008. Det kraftiga börsfallet under juni bidrog till att börsen värderades ned kraftigt och har i juni den allra lägsta värderingen sedan undersökningens början i april år 1994. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen kan falla med cirka 58% utan att börsen blir övervärderad, ett så här stort vinstfall har inte observerats under undersökningsperioden.

Förväntad vinsttillväxt
Den förväntade reala oändliga vinsttillväxten under juni år 2008 uppgår till -3,07% för börsens 30 största företag. Förväntningarna i real oändlig vinsttillväxt är mycket lägre än förväntningarna i maj år 2008 då förväntningarna låg på -1,59% för börsens 30 största företag. De reala vinsterna väntas alltså att nära på försvinna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen om 100 år.

Observera att vi har förändrat beräkningen av avkastningskravet i juni år 2008 för att uppnå högre stabilitet i värderingen mellan olika månader genom att eliminera påverkan från kortsiktiga förändringar i räntenivån. Sedan undersökningens början i oktober 1994 så har en negativ oändlig real vinsttillväxt endast förväntats under 41 månader utav 165 månader, dessa perioder var under slutet av 1994 till i början av år 1996 och sedan slutet av år 2007 fram till idag.

Börsens värdering i juni 2008
Källa: Reuters Ecowin

En korrekt värdering av den Svenska börsen skulle innebära att förväntningarna för oändlig real vinsttillväxt motsvarade den historiska reala geometriska BNP-tillväxten om 2,8% per år. Under perioden mellan oktober 1994 och juni 2008 var den årliga geometriska vinsttillväxten för de 30 största företagen på stockholmsbörsen cirka 10,01%. En uppvärdering av börsen till den nivå som gäller för den historiska reala geometriska BNP-tillväxten om 2,8% skulle ge en indexnotering för OMXS30-Index på cirka 2037 (86,91/(7,07%-2,8%)) i juni år 2008. Detta skulle motsvara en uppgång om 138% från den indexnotering om 857,65 som gällde i slutet av juni år 2008.

OMXS30-Index och vinsten
Vinsttillväxten för de 30 största företagen på stockholmsbörsen har redan börjat plana ut och stagnera med början i augusti år 2007. I juni år 2008 minskade vinsterna omärkbart för de 30 största företagen med cirka 0,04% jämfört med maj 2008 och vinstnivåerna ligger i nivå med den vinstnivå som gällde i juli år 2007. OMXS30-Index har sedan 1994 utvecklats bättre än vinsttillväxten för OMX30-bolagen med en följsam utveckling mellan index och vinster från och med mars år 2003 till januari 2008 där OMXS30-Index faller under vinsttillväxten och faller under ytterligare i juni år 2008.

OMXS30 Index och EPS
Källa: Reuters Ecowin

Med nuvarande värdering för OMXS30-Index, juni 2008, kan vinsten för de 30 största företagen på Stockholmsbörsen falla ned till cirka 36,62 (857,65*(7,07%-2,8%)) från nuvarande nivå om 86,91 utan att börsen blir övervärderad. Det här motsvarar ett vinstfall om cirka 58% (1-(36,62/86,91)) från nuvarande nivå. Det största vinstfallet under undersökningsperioden inträffade mellan januari 2001 och november år 2002 då vinsterna för de 30 största företagen föll med cirka 34% (1-(122,38/186,21)).

Börsens P/E-tal
I juni år 2008 uppgår P/E-talet för OMXS30-Index till 9,86 vilket är lägre jämfört med månaden innan, maj 2008, då P/E-talet uppgick till 11,71. Det räntemotiverade P/E-talet utan riskpremie uppgick under juni år 2008 till 22,15 och det räntemotiverade P/E-talet med en riskpremie om 4% uppgick till 11,74. P/E-talet för OMXS30-Index understiger därmed båda måtten för räntemotiverat P/E-tal under juni år 2008.

PE-tal för börsen
Källa: Reuters Ecowin

Publicerad: 2008-07-13

Om undersökningen
I den här undersökningen om börsens värdering görs en beräkning av förväntad real oändlig vinsttillväxt månad för månad med jämförelse mot historisk geometrisk real BNP-tillväxt. Förväntad real oändlig vinsttillväxt beräknas utifrån indexnoteringar för OMXS30-Index, 12 månaders rullande värde för vinst och ett realt avkastningskrav.

Som representant för den svenska börsen används OMXS30-Index för prisavkastning (utdelning är exkluderat), detta index inkluderar de 30 största börsnoterade företagen på den svenska aktiemarknaden.

Ytterligare data som har samlats in för undersökningen utgörs av 12 månaders rullande värde för vinst per aktie för OMXS30-Index, konsumentprisindex (KPI), räntenoteringar (10-åriga statsobligationer) och indexnoteringar för affärsvärldens generalindex (AFGX).

Indexnoteringarna för OMXS30-Index och vinst per aktie för OMXS30-Index har rensats för inflation för att vi skall kunna göra en rättvis bedömning bakåt i tiden, det avkastningskrav som används är också realt. Tidserierna som används i undersökningen läggs in på nytt vid varje månads undersökning om det visar sig att det har skett några justeringar i dessa tillbaka i tiden.

Avkastningskravet baseras på den gällande marknadsräntan för 10-åriga statsobligationer med avdrag för en inflationstakt plus en riskpremie för aktiemarknaden multiplicerat med betavärdet för OMX30S-Index gentemot affärsvärldens generalindex.

Avkastningskrav
Ränta, 10 år: 4,305%
Inflationstakt: 2,305%
Realränta: 2,000%
Aktiemarknadens riskpremie: 4,8%
Betavärde: 1,0553

I det beräknade avkastningskravet använder vi oss av en realränta på 2% då det är en rimlig måttstock på den realränta som kan förväntas i genomsnitt över en längre tid. Denna realränta motsvarar den reala riskfria räntan och vi intar en försiktig position genom att använda denna realränta då realräntan har understigit 2% i genomsnitt sedan år 2001. Under juli år 2008 är den verkliga realräntan väldigt låg, nästintill 0% för 10-åriga statsobligationer mot inflationstakten i juni 2008. Med en antagen realränta om 2% får vi en stor stabilitet i vår värdering av den svenska börsen då värderingen inte påverkas kortsiktigt av svängningar i realränta. Den genomsnittliga inflationstakten under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,58% men under perioden mellan 1992 och 2007 var den genomsnittliga inflationstakten 1,55%. Den genomsnittliga realräntan under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,81% men har från och med år 2001 inte överstigit 2%. Riskpremien för ränteplaceringar har tidigare varit väldigt hög i Sverige under 1980-talet och i början av 1990-talet då den svenska finanskrisen uppstod. Då Sverige hade en fast växelkurs fram till 1992, hög inflation och en stor offentlig sektor i förhållande till BNP krävde investerarna en hög riskpremie för ränteplaceringar vilket gav en väldigt hög realränta. I dagsläget finns det dock ingen anledning till att förvänta sig en riskpremie för realränta i den magnitud som gällt historiskt.

Den riskpremie för aktiemarknaden som används vid beräkning av avkastningskravet baseras på den historiska geometriska riskpremien för den svenska aktiemarknaden enligt en undersökning gjord av Dimson mfl (2003)

Börsen anses vara undervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index understiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP och börsen anses vara övervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index överstiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP. Den historiska geometriska reala tillväxten i BNP är 2,8% för perioden mellan år 1950 och år 2006.