Juli år 2008 var en bättre månad än juni år 2008 när det gäller utvecklingen för OMXS30-Prisindex och affärsvärldens generalindex. Under juli steg OMXS30-Prisindex med 1,14% (-14,65% i juni) och affärsvärldens generalindex sjönk med 0,76% (-14,41% i juni) jämfört med indexnoteringarna den sista juni. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade dock med 6,56% jämfört med juni år 2008. Den positiva indexutvecklingen och de fallande vinsterna ökade börsens värdering men börsen är fortfarande historiskt mycket lågt värderad.

Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen kan falla med cirka 54% från vinstnivån i juli och med cirka 57% från vinstoppen i maj 2008 utan att börsen blir övervärderad, ett så här stort vinstfall har inte observerats under undersökningsperioden.

Förväntad vinsttillväxt
Den förväntade reala oändliga vinsttillväxten under juli år 2008 uppgår till -2,30% för börsens 30 största företag. Förväntningarna i real oändlig vinsttillväxt är märkbart högre än förväntningarna i juni år 2008 då förväntningarna låg på -3,07% för börsens 30 största företag. Det kraftiga vinstfallet och indexuppgången under juli gjorde att OMXS30 värderades upp jämfört med juni 2008.

Sedan undersökningens början i oktober 1994 så har en negativ oändlig real vinsttillväxt endast förväntats under 39 månader utav 166 månader, dessa perioder var under slutet av 1994 till i början av år 1996 och sedan slutet av år 2007 fram till idag. Det vita markerade området motsvarar plus och minus en standardavvikelse från medelvärdet 1,16%, vilket motsvarar cirka 68,2% av alla observationer.

Börsens värdering i juli 2008
Källa: Reuters Ecowin

En korrekt värdering av den Svenska börsen skulle innebära att förväntningarna för oändlig real vinsttillväxt motsvarade den historiska reala geometriska BNP-tillväxten om 2,8% per år. Under perioden mellan oktober 1994 och juli 2008 var den årliga geometriska vinsttillväxten för de 30 största företagen på stockholmsbörsen cirka 9,66%. En uppvärdering av börsen till den nivå som gäller för den historiska reala geometriska BNP-tillväxten om 2,8% skulle ge en indexnotering för OMXS30-Index på cirka 1094 (81,17/(7,06%-2,8%)) i juli år 2008. Detta skulle motsvara en uppgång om 120% från den indexnotering om 867,44 som gällde i slutet av juli år 2008.

OMXS30-Index och vinsten
Vinsttillväxten för de 30 största företagen på stockholmsbörsen har redan börjat plana ut och stagnera med början i augusti år 2007. I juli år 2008 föll vinsterna märkbart för de 30 största företagen med cirka 6,56% jämfört med juni 2008 och vinstnivåerna ligger i nivå med den vinstnivå som gällde i februari år 2007. OMXS30-Index har sedan 1994 utvecklats bättre än vinsttillväxten för OMX30-bolagen med en följsam utveckling mellan index och vinster från och med mars år 2003 till januari 2008 där OMXS30-Index faller under vinsttillväxten. I juli år 2008 närmar sig indexet för vinster indexnoteringen för OMX30-bolagen, då vinsterna minskar medan OMXS30-Index ökar lite.

OMXS30 Index och EPS
Källa: Reuters Ecowin

Med nuvarande värdering för OMXS30-Index, juli 2008, kan vinsten för de 30 största företagen på Stockholmsbörsen falla ned till cirka 36,98 (867,44*(7,06%-2,8%)) från nuvarande nivå om 81,17 utan att börsen blir övervärderad. Det här motsvarar ett vinstfall om cirka 54% (1-(36,98/81,17)) från nuvarande nivå och ett vinstfall om cirka 57%(1-(36,98/86,93)) från vinsttoppen i maj 2008. Det största vinstfallet under undersökningsperioden inträffade mellan januari 2001 och november år 2002 då vinsterna för de 30 största företagen föll med cirka 34% (1-(122,38/186,21)).

Börsens P/E-tal
I juli år 2008 uppgår P/E-talet för OMXS30-Index till 9,98 vilket är lite högre jämfört med månaden innan, juni 2008, då P/E-talet uppgick till 9,86. Det räntemotiverade P/E-talet utan riskpremie uppgick under juli år 2008 till 23,71 och det räntemotiverade P/E-talet med en riskpremie om 4% uppgick till 12,17. En lägre ränta under juli 2008 jämfört med juni 2008 har ökat de räntemotiverade P/E-talen. P/E-talet för OMXS30-Index understiger båda måtten för räntemotiverat P/E-tal under juli år 2008.

PE-tal för börsen
Källa: Reuters Ecowin

Publicerad: 2008-08-13

Om undersökningen
I den här undersökningen om börsens värdering görs en beräkning av förväntad real oändlig vinsttillväxt månad för månad med jämförelse mot historisk geometrisk real BNP-tillväxt. Förväntad real oändlig vinsttillväxt beräknas utifrån indexnoteringar för OMXS30-Index, 12 månaders rullande värde för vinst och ett realt avkastningskrav.

Som representant för den svenska börsen används OMXS30-Index för prisavkastning (utdelning är exkluderat), detta index inkluderar de 30 största börsnoterade företagen på den svenska aktiemarknaden.

Ytterligare data som har samlats in för undersökningen utgörs av 12 månaders rullande värde för vinst per aktie för OMXS30-Index, konsumentprisindex (KPI), räntenoteringar (10-åriga statsobligationer) och indexnoteringar för affärsvärldens generalindex (AFGX).

Indexnoteringarna för OMXS30-Index och vinst per aktie för OMXS30-Index har rensats för inflation för att vi skall kunna göra en rättvis bedömning bakåt i tiden, det avkastningskrav som används är också realt. Tidserierna som används i undersökningen läggs in på nytt vid varje månads undersökning om det visar sig att det har skett några justeringar i dessa tillbaka i tiden.

Avkastningskravet baseras på den gällande marknadsräntan för 10-åriga statsobligationer med avdrag för en inflationstakt plus en riskpremie för aktiemarknaden multiplicerat med betavärdet för OMX30S-Index gentemot affärsvärldens generalindex.

Avkastningskrav
Ränta, 10 år: 4,090%
Inflationstakt: 2,090%
Realränta: 2,000%
Aktiemarknadens riskpremie: 4,8%
Betavärde: 1,0547

I det beräknade avkastningskravet använder vi oss av en realränta på 2% då det är en rimlig måttstock på den realränta som kan förväntas i genomsnitt över en längre tid. Denna realränta motsvarar den reala riskfria räntan och vi intar en försiktig position genom att använda denna realränta då realräntan har understigit 2% i genomsnitt sedan år 2001. Under juli år 2008 är den verkliga realräntan väldigt låg, nästintill 0% för 10-åriga statsobligationer mot inflationstakten i juni 2008. Med en antagen realränta om 2% får vi en stor stabilitet i vår värdering av den svenska börsen då värderingen inte påverkas kortsiktigt av svängningar i realränta. Den genomsnittliga inflationstakten under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,58% men under perioden mellan 1992 och 2007 var den genomsnittliga inflationstakten 1,55%. Den genomsnittliga realräntan under perioden mellan 1983 och 2007 var 3,81% men har från och med år 2001 inte överstigit 2%. Riskpremien för ränteplaceringar har tidigare varit väldigt hög i Sverige under 1980-talet och i början av 1990-talet då den svenska finanskrisen uppstod. Då Sverige hade en fast växelkurs fram till 1992, hög inflation och en stor offentlig sektor i förhållande till BNP krävde investerarna en hög riskpremie för ränteplaceringar vilket gav en väldigt hög realränta. I dagsläget finns det dock ingen anledning till att förvänta sig en riskpremie för realränta i den magnitud som gällt historiskt.

Den riskpremie för aktiemarknaden som används vid beräkning av avkastningskravet baseras på den historiska geometriska riskpremien för den svenska aktiemarknaden enligt en undersökning gjord av Dimson mfl (2003)

Börsen anses vara undervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index understiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP och börsen anses vara övervärderad när den reala förväntade oändliga vinsttillväxten för OMXS30-Index överstiger den historiska geometriska reala tillväxten i BNP. Den historiska geometriska reala tillväxten i BNP är 2,8% för perioden mellan år 1950 och år 2006.