Börs & Marknad

Här presenteras finansartiklar som berör områdena börs och marknad. Dessa artiklar handlar om olika finansiella marknader och finansiella instrument.
Juli år 2008 var en bättre månad än juni år 2008 när det gäller utvecklingen för OMXS30-Prisindex och affärsvärldens generalindex. Under juli steg OMXS30-Prisindex med 1,14% (-14,65% i juni) och affärsvärldens generalindex sjönk med 0,76% (-14,41% i juni) jämfört med indexnoteringarna den sista juni. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade dock med 6,56% jämfört med juni år 2008. Den positiva indexutvecklingen och de fallande vinsterna ökade börsens värdering men börsen är fortfarande historiskt mycket lågt värderad.

Under juni år 2008 föll den svenska börsen kraftigt. OMXS30-Prisindex rasade med 14,65% och affärsvärldens generalindex föll med 14,41% jämfört med indexnoteringarna i maj år 2008. OMXS30PI är nere på samma nivå som gällde i juli 2005, december 2001 och augusti 1999. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen minskade omärkbart under juni år 2008 med cirka 0,04% jämfört med maj år 2008. Det kraftiga börsfallet under juni bidrog till att börsen värderades ned kraftigt och har i juni den allra lägsta värderingen sedan undersökningens början i april år 1994. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen kan falla med cirka 58% utan att börsen blir övervärderad, ett så här stort vinstfall har inte observerats under undersökningsperioden.

Den svenska börsen steg under maj år 2008, OMXS30PI steg med 1,91% och affärsvärldens generalindex ökade med 2,25% jämfört med april år 2008. Vinsterna för de 30 största företagen på stockholmsbörsen ökade under maj år 2008 med cirka 1,4% jämfört med april år 2008. Börsen värderades upp under maj år 2008 jämfört med april år 2008 men är fortfarande undervärderad och vinsterna för OMXS30-bolagen kan falla med 45% utan att den svenska börsen blir övervärderad.

Oljepriset uppgår den 13 juni år 2008 till $136 per fat (Olja WTI) vilket är ett väldigt högt pris historiskt sett. Oljepriset har från och med år 2003 till och med idag (2008-06-13) ökat med 368% ((136-28,83)/28,83) i löpande priser, i svenska kronor är motsvarande ökning 250% ((816,75-233,22)/233,22) i löpande priser. Historiskt sett har det varit två tidigare pristoppar i oljepriset och då pratade man om att det var oljekris i världen. I nedanstående diagram visas prisutvecklingen för olja på oljemarknaden mellan åren 1861 och 2007.

Den svenska börsen har värderats upp under april år 2008 jämfört med mars månad men är fortfarande undervärderad och har en historiskt låg värdering. Dagens värdering av börsen är i nivå med den värdering som gällde i december år 1994 strax innan börsen började stiga kraftigt.

Swappar är finansiella instrumet som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp. Ett swapavtal kan innebära att en part med ett fast kassaflöde vill byta till ett rörligt kassaflöde med en annan part som har ett rörligt kassaflöde och vill byta till ett fast kassaflöde.

CFD-kontrakt är derivatinstrument och hävstångsinstrument med oändlig löptid. Någon lösendag finns alltså inte för dessa instrument.

Alla har vi nog någon gång undrat hur räntan på bankontot beräknas. För banker finns det ingen reglering gällande hur ränta skall beräknas eller vilken räntesats som skall tillämpas enlig Konsumenternas Bank & Finansbyrå. Banker och andra finansinstitut är dock skyldiga att enligt finansinspektionen lämna information om de regler och villkor som gäller för bankkontot innan något kontoavtal ingås.

I den här artikeln görs en historisk värdering av den svenska börsen månad för månad från och med oktober år 1994 till och med februari år 2008. Denna historiska värdering görs för att kunna avgöra vilken värdering aktiemarknaden har idag och jämföra dagens värdering med hur den svenska börsen har värderats tidigare. Som representant för den svenska aktiemarknaden har OMXS30 Index för prisavkastning valts, detta index inkluderar de 30 största börsnoterade företagen på den svenska aktiemarknaden.