Börs & Marknad

Här presenteras finansartiklar som berör områdena börs och marknad. Dessa artiklar handlar om olika finansiella marknader och finansiella instrument.
Räntemotiverat P/E-tal är ett nyckeltal som används för att bedöma aktiemarknadens värdering genom att jämföra aktiemarknadens värdering mot räntemarknadens avkastning. När man äger aktier så får man avkastning i form av vinst (E) och på räntemarknaden får man avkastning i form av ränta. Det räntemotiverade P/E-talet är det P/E-tal som gäller på räntemarknaden och detta P/E-tal bör därför också gälla på aktiemarknaden.

Beta-värde är ett centralt begrepp för aktieinvesterare. Beta-värdet för enskilda aktier visar dess risk i förhållande till marknadsportföljen eller hävstångseffekter i förhållande till marknadsportföljen. Marknadsportföljen har ett betavärde om +1 och aktier med ett betavärde som är större än +1 eller mindre än -1 har en högre risk eller en högre volatilitet jämfört med marknadsportföljen.

Den effektiva portföljen är ett begrepp som det redogörs för i den moderna portföljteorin som ursprungligen utvecklades av Harry Max Markowitz. En effektiv portfölj är en portfölj med aktier i olika proportioner som har den maximala riskjusterade avkastningen. I den effektiva portföljen är förhållandet mellan avkastning och risk optimal. Investerare som innehar den effektiva portföljen kan kombinera denna portfölj med sparande och lån till den riskfria räntan för att på så sätt uppnå önskad risk eller önskad avkastning.

Lennart Israelsson bosatt i Malmbäck som går under artistnamnet "Aktiestinsen" har skapat en stor förmögenhet på den svenska börsen genom en lysande placeringsstrategi och ett stort tålamod. Aktiestinsen köpte sina första aktier år 1946, då 30 år gammal till ett sammanlagt värde om 600 kr vilket motsvarar cirka 10 900 kr i dagens penningvärde (år 2007).

Börsens värdering under år 2008 ser väldigt attraktiv ut enligt nedan gjorda beräkningar. Nuvarande värdering av OMXS 30 Index implicerar en oändlig real vinsttillväxt om minus 1,87 procent, vilket är blygsamt med tanke på att den genomsnittliga reala BNP-tillväxten under perioden 1950 till 2006 varit 2,8% per år. Även om vi räknar med en högre realränta i avkastningskravet så impliceras en oändlig real vinsttillväxt om minus 0,84% vilket även det är lägre än historisk BNP-tillväxt.

"Post Earnings Announcement Drift (PEAD)" är en anomali på aktiemarknaden som innebär att aktiekursen för en aktie fortsätter att utvecklas i linje med den vinstöverraskning som inträffar när företaget presenterar sitt resultat i en finansiell rapport. "Post Earnings Announcement Drift (PEAD)" innebär alltså att aktiekursen fortsätter att utvecklas positivt om vinstöverraskningen är positiv på rapporteringsdagen och att aktiekursen fortsätter att utvecklas negativt om vinstöverraskningen är negativ på rapporteringsdagen.

Marknadens riskpremie är den extra avkastning som ges på aktiemarknaden jämfört med den riskfria räntan. Marknadens riskpremie används för att uppskatta avkastningskravet för hela aktiemarknaden och för enskilda aktier. Vi kommer i den här undersökningen att uppskatta den svenska aktiemarknadens riskpremie genom att studera tidserier av aktieindexutveckling och ränta.

Detta är en statistisk undersökning där sambandet mellan de oberoende variablerna ränta och vinst och den oberoende variabeln aktieavkastning testas. Undersökningen har totalt 156 observationer med data som sträcker sig från oktober år 1994 till oktober år 2007.

Vårt test har följande problemformulering:
Finns det något samband mellan den beroende variabeln aktieavkastning och de oberoende variablerna vinstförändring och ränteförändring?

Företag går igenom olika faser under sin livstid, dessa faser beskrivs i en teori som kallas för företagens livscykel. För företagsvärdering kan det vara bra att identifiera i vilken fas i livscykeln ett företag befinner sig för att man skall kunna prognostisera framtida omsättningstillväxt och marginaler. Ett företag brukar sägas gå igenom fyra faser, uppstart, tillväxt, mognad och nedgång.