Rörelseintäkterna i Nordnet ökade med 0,3 procent till 1 084,2 MSEK (1 080,5 MSEK) under helåret 2011 jämfört med helåret 2010. Periodens resultat efter skatt ökade med 32 procent till 270,1 MSEK (204,6 MSEK) och resultatet per aktie före utspädning ökade med 28 procent till 1,54 SEK (1,21 SEK) under helåret 2011.

Januari – december 2011
- Rörelseintäkterna ökade med 0,3 procent till 1 084,2 MSEK (1 080,5 MSEK)
- Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 351,5 MSEK (260,1)
- Periodens resultat efter skatt ökade med 32 procent till 270,1 MSEK (204,6 MSEK)
- Resultatet per aktie före utspädning ökade med 28 procent till 1,54 SEK (1,21 SEK)

Oktober – december 2011
- Rörelseintäkterna minskade med 24 procent till 266,2 MSEK (349,8 MSEK)
- Rörelseresultatet minskade med 17 procent till 84,4 MSEK (101,7)
- Periodens resultat efter skatt minskade med 26 procent till 58,1 MSEK (78,1 MSEK)
- Resultatet per aktie före utspädning minskade med 26 procent till 0,33 SEK (0,45 SEK)

VD-kommentar
Kostnadsfokus och stärkt räntenetto
Trots europeisk skuldkris och kraftigt vikande börser är Nordnets resultat för helåret 2011 det bästa i vår femtonåriga historia. Flera saker har bidragit till denna utveckling. Vi såg redan i slutet på förra året att intäkterna för oss och för branschen som helhet gick åt fel håll, och agerade med snabba kostnadsåtgärder. Vi har samtidigt breddat vår produktportfölj och har, jämfört med för ett år sedan, en mer balanserad mix av ränte- och provisionsintäkter. Detta har i sin tur förbättrat vår kostnadstäckning, det vill säga våra intäkter från andra källor än courtage i förhållande till våra kostnader, till en komfortabel nivå. Sammantaget står vi idag med en i rådande marknadsläge välanpassad kostnadskostym och en stabilare intäktsström.

Händelserikt år
2011 blev ett turbulent år med stort fokus på makroekonomiska händelser, vilket väl avspeglades på världens börser. Första halvåret såg vi en utbredd osäkerhet bland spararna, som avvaktade med sina placeringar och letade efter trygga hamnar. I augusti drev skuldkrisen i Europa fram ett kraftigt börsras, och aktiviteten ökade markant för att sedan ligga på höga nivåer nästan hela året ut – i december återgick marknaden till en mer avvaktande inställning.

Nordnet har trots turbulensen haft ett starkt inflöde av kunder och kapital på alla våra marknader, vilket avspeglar förtroendet för oss som sparaktör. Bland produktnyheterna under året vill jag lyfta fram Toppenlånet i Sverige, som korades till Årets lån i december, och Investeringskonto Zero i Norge, landets första konto för aktie- och fondsparande helt utan fasta avgifter och deklarationskrångel. Vi har också genomfört flertalet viktiga förbättringar i våra tjänster för att öka kundnöjdheten, allt från enklare överföringar till smartare analystjänster. Som ett bevis på vårt arbete har vi blivit korade till Årets börsmäklare i Danmark och fått pris för Sveriges bästa banksajt – båda dessa utmärkelser för tredje året i rad!

Flexibilitet nyckeln framåt
De nordiska börserna har inlett året på plus och vi har sett högre handel och ökat kapitalinflöde i januari jämfört december 2011. Oavsett detta står vi inför ett osäkert 2012 – skuldkrisen är långt ifrån löst och nuvarande aktivitetsnivåer bland spararna kan inte tas för givet. Vi kommer därför att behålla vår flexibilitet att agera snabbt om det ekonomiska läget skulle förändras – negativt eller positivt.

Jacob Kaplan, tf verkställande direktör, Nordnet

Publicerad: 2012-02-09

Källa: www.nordnet.se; Nordnet; Hämtad 10 februari 2012