Marknadsriskpremien ligger för närvarande på 5,8 procent, vilket är den högsta nivå som har uppmätts på 15 år. Det visar PwC:s årliga undersökning av riskpremien på den svenska aktiemarknaden. En undersökning som även visar att många nu överger statsobligationer som referensränta vid investeringar och att allt fler uppköpserbjudanden på bolag baserade på Stockholmsbörsen är att vänta.

– Nivån för riskpremien på aktiemarknaden ökar från 4,5 procent till 5,8 procent. Det är den högsta noteringen i vår undersöknings femtonåriga historia, vilket förklarar varför vi inte har sett någon normal prisdrivande effekt på aktiemarknaden av de sjunkande riskfria räntorna på svenska statsobligationer. Istället har räntesänkningen kompenserats av en väsentligt ökad marknadsriskpremie, kommenterar Peter Lundblad, partner inom Corporate Finance vid PwC och fortsätter;

– Alla grupper av respondenter har reviderat upp sin syn på marknadsriskpremien men den största ökningen återfinns bland förvaltare.

Allt fler överger statsobligationer som referensränta
Årets studie visar även att allt fler aktörer också har börjat använda andra referensräntor för en riskfri investering än svenska statsobligationer vid fastställande av avkastningskrav. Andelen som använder svenska statsobligationer som referensränta har minskat från 92 procent till 75 procent.

– De som har övergått till att använda andra högre referensräntor än statsobligationer har ofta gjort detta istället för att justera upp den marknadsriskpremie som används vid fastställande av avkastningskraven på aktieplaceringar, säger Peter Lundblad.

Fler uppköpserbjudanden att vänta
Antal lämnade uppköpserbjudande på bolag noterade på Stockholmsbörsen mer än halverades under 2011 jämfört med 2010. Med detta som bakgrund har årets studie även tittat närmare på förväntningar när det gäller antal uppköpserbjudanden under 2012 och 2013 för bolag noterade på Stockholmsbörsen.

– Vi kan ana en våg av uppköp inom de närmaste åren utefter resultaten. 57 procent säger att det kommer att lämnas fler uppköpserbjudanden under 2012 i förhållande till 2011 och hela 82 procent tror på fler uppköpserbjudanden under 2013 jämfört med 2012. Vi märker att riskkapitalisterna tror på flest uppköpserbjudanden vilket indikerar att de kan ha en annan syn på börsbolagen än övriga respondenter, avslutar Peter Lundblad.

Om undersökningen
PwC genomför sedan 1997 den årliga studien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studien genomförs som en enkätundersökning riktad till aktörer på den svenska kapitalmarknaden. Årets studie genomfördes under februari/mars 2012 och omfattar svar från 38 respondenter tillhörande någon av kategorierna förvaltare, riskkapitalbolag, fondkommissionärer eller rådgivare inom Corporate Finance.

Riskpremien är den kompensation, utöver den riskfria räntan som kan erhållas på statsobligationer, som investerare kräver vid placeringar i svenska aktier. Riskpremien är en väsentlig parameter vid värdering och prissättning av företag.

Publicerad: 2012-04-19

Källa: www.pwc.se; PwC; Hämtad 23 april 2012