Räntenettot i Swedbank ökade med 16 procent till 5 208 mkr (4 501) under det första kvartalet år 2012 jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet efter skatt uppgick till 3 425 mkr (3 852) och resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,20 kronor (2,47) under kvartal 1 år 2012.

Första kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2011
- Periodens resultat uppgick till 3 425 mkr (3 852)
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,21* kronor (2,47) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,20* kronor (2,47)
- Räntabilitet på eget kapital var 14,0 procent (16,1)
- K/I-talet uppgick till 0,48 (0,53)
- Räntenettot ökade med 16 procent till 5 208 mkr (4 501)
- Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar ökade med 17 procent till 4 768 mkr (4 068)
- Swedbank redovisade kreditförluster, netto på 172 mkr (nettoåtervinningar på 972).

VD-kommentar
2012 inleddes positivt med omfattande likviditetstillskott från ECB och politiska överenskommelser bland EMUländerna om att långsiktigt minska de stora offentliga skulderna. Detta gav tydligt avtryck på de finansiella marknaderna under första delen av kvartalet, med en ökad riskaptit som följd. En förnyad oro för skuldsituationen i framförallt Spanien under den senare delen av kvartalet ökade återigen osäkerheten på de finansiella marknaderna.

Fokus på kundnöjdhet och operationell effektivitet
För Swedbank har året inletts starkt, med fokus på kundrelationer och operationell effektivitet. Vi är idag långt framme när det gäller de nya regelverkskraven. Det ger oss en god position för att växa med våra befintliga kunder och göra nya affärer. För att stärka kundnöjdheten inom Svensk bankrörelse har vi beslutat att införa ett nytt verktyg som ska underlätta att systematiskt följa upp vad våra kunder uppskattar och inte uppskattar med banken. Vi har använt samma verktyg i de baltiska länderna med goda resultat. Det har lett till att vi blivit bättre på att bemöta våra kunder och anpassa våra tjänster, vilket i sin tur har resulterat i ökad kundnöjdhet, både i interna och externa mätningar. Vi har också erhållit flera utmärkelser för vår service i de baltiska länderna.

God affärsutveckling i Sverige och Norge
De senaste årens fokus på riskjusterad avkastning inom Stora företag har inneburit att utlåningsvolymerna minskade under delar av 2010 och 2011. Sedan halvårsskiftet 2011 har utlåningsvolymerna ökat igen samtidigt som priset på risk blivit mer relevant. Parallellt har aktiviteten på företagsobligationsmarknaden ökat och Swedbank har varit en av de mest aktiva rådgivarna i Sverige och Norge. Vår förmåga att distribuera företagsobligationer bland såväl större investerare som genom vårt kontorsnät har varit en viktig framgångsfaktor för vår framskjutna position. Affärsutvecklingen för investmentbanken, inte minst i Norge, har varit god under kvartalet. Nyutlåningsmarginalen på bolån i Sverige har under första kvartalet stabiliserats. Vi har sett en god aktivitet bland små och medelstora företag i Sverige med ett stort antal affärsförfrågningar. En mindre omprissättning har också skett mot dessa segment. Som en följd av de högre kapitalkrav som annonserades under hösten 2011 förväntar vi en fortsatt prisjustering. Den baltiska bankrörelsen fortsätter att utvecklas stabilt. Vår starka inlåningsbas och balanserade in/utlåningskvot gör oss räntekänsliga, vilket påverkar räntenettot negativt när marknadsräntorna går ned, som de gjort under första kvartalet i år. Den stabila makroekonomiska utvecklingen i regionen har ännu inte lett till att våra utlåningsvolymer börjat växa igen. Med krisen i minnet väljer många företag och privatpersoner att amortera på sin skuld och finansierar sig med sparade medel.

Fortsatt arbete med att sänka kostnaderna
Arbetet med att sänka kostnaderna i banken fortgår som planerat. Målet är att minska kostnaderna för 2012 med en miljard kronor, exklusive rörliga ersättningar, jämfört med föregående år. Vi har börjat se resultat av de omstruktureringar som annonserades under fjärde kvartalet 2011. Stora företag & Institutioner har minskat personalstyrkan för att anpassa sig till lägre efterfrågan. Verksamheterna i Ryssland och Ukraina minskar ytterligare, främst som en följd av den redan kommunicerade successiva avvecklingen av kontorsnätet inriktat mot privatkunder. Inom koncernstaberna minskar kostnaderna då behovet av de resurser, som byggdes upp för att hantera krisen, inte är lika stort längre. Inom Group Business Support pågår ett arbete för att minska kostnaderna inom exempelvis IT drift och -underhåll. Vi har också initierat en översyn av vårt produktutbud med målsättningen att minska komplexiteten och antalet produkter. Vidare har vi begränsat produktutvecklingskostnaderna och prioriterar framförallt regulatoriskt drivna projekt, samt investeringar i våra digitala kanaler.

God kreditkvalitet
Kreditkvaliteten är fortsatt hög. I Sverige har vi låga kreditförluster och i de baltiska länderna redovisar vi återvinningar för sjätte kvartalet i följd, om än lägre än tidigare. I Ukraina gör vi detta kvartal en kollektiv reservering om 200 miljoner kronor, då vi ser förhöjda risker i vår retailportfölj. Vi fortsätter vårt arbete med att öka den finansiella transparensen. För tillfället arbetar vi med vår interna kapitalutvärdering tillsammans med Finansinspektionen och hoppas kunna publicera resultatet i samband med nästa delårsrapport. Stresstestet ska säkerställa att banken klarar sig även vid mycket utsatta förhållanden. För att göra det är det viktigt att både ha en relevant kapitalisering och en god intjäningsförmåga. Under ett stressat 5-årsscenario utgörs ungefär tre fjärdedelar av bankens skydd av vår intjäningsförmåga och en fjärdedel av kapitalet.

Framtidsutsikter
De makroekonomiska utsikterna fortsätter att vara osäkra med risk för recession i Europa. Det gör det svårt att ge en tydlig förväntansbild av resultatutvecklingen. Vi planerar därför för ett svagt scenario och fokuserar på kostnadsutvecklingen. Vår ambition är att minska kostnaderna under 2012 med cirka 1 miljard kronor, exklusive rörliga personalkostnader, jämfört med 2011. Räntenettot kommer att påverkas positivt av att statligt garanterad upplåning förfaller, samtidigt som ett lägre ränteläge kan komma att påverka räntenettot negativt. Swedbank agerar idag utifrån en styrkeposition. Vi står redo där våra kunder vill göra mer affärer.

Michael Wolf, Verkställande direktör och koncernchef

Publicerad: 2012-04-25

Källa: www.swedbank.se; Swedbank; Hämtad 25 april 2012