Försäljningen i SSAB var i stort sett oförändrad och uppgick till 11 023 (11 056) Mkr under perioden mellan den 1 januari och den 31 mars år 2012 jämfört med samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto uppgick till 329 (509) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 0,87 (1,16) kronor under det första kvartalet år 2012.

Första kvartalet år 2012 (januari - mars)
- Försäljningen var i stort sett oförändrad och uppgick till 11 023 (11 056) Mkr
- Rörelseresultatet uppgick till 479 (621) Mkr
- Resultatet efter finansnetto uppgick till 329 (509) Mkr
- Resultat per aktie uppgick till 0,87 (1,16) kronor
- Det operativa kassaflödet förbättrades till 1 887 (242) Mkr och rörelsens kassaflöde till 1 684 (-89) Mkr
- Nischprodukterna utgör nu 39 (37) % av plåtleveranserna

Koncernchefens kommentar
Det första kvartalet 2012 präglades som väntat av en viss lagerpåfyllnad i kundled samtidigt som priserna på spotmarknaden steg. För SSABs del var dock kvartalspriserna lägre under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet 2011 till följd av att våra avtal tecknades under slutet av 2011 då prispressen var tydlig.

Efterfrågan förbättrades under första kvartalet och de starkaste segmenten var Material Handling, större anläggningsmaskiner inom Construction Machinery samt stora delar av energisektorn i Nordamerika.

Våra ansträngningar för att optimera rörelsekapitalet fortsatte att ge resultat, och vi kunde visa ett operativt kassaflöde under första kvartalet på 1,9 Mdkr. Det kostnadseffektiviseringsprogram som initierats inom affärsområdet EMEA fortlöper som planerat, vilket bland annat innebär att cirka 200 tjänstemannabefattningar kommer att avvecklas.

Under kvartalet startade vi återigen den större av våra masugnar i Oxelösund, samtidigt som vi nu förbereder stängningen av den mindre. Ett haveri i en gasledning på anläggningen i Oxelösund ledde till ett produktionsstopp på 10 dagar, vilket innebar ett produktionsbortfall på cirka 10 kton. Detta har till viss del kunnat hämtas igen och en fullständig bedömning av effekten kan göras under andra kvartalet.

Utsikterna framåt pekar på en fortsatt återhämtning i Nordamerika, medan Europas utveckling är osäker. Trots signaler om lägre tillväxttakt i Kina ser vi fortsatt stora möjligheter för våra produkter såväl där som i övriga Asien. Till följd av den prisuppgång vi har sett på spotmarknaden under första kvartalet förväntar vi oss en viss prisuppgång under andra kvartalet, framförallt inom EMEA.

Under andra kvartalet får vi också resultatmässigt genomslag för den sänkning av järnmalmspriserna på 12 procent, som gäller leveranser för första kvartalet. Något prisavtal för järnmalm från och med andra kvartalet har ännu inte tecknats. Spotpriserna på kol har hittills i år varit stabila och på nivåer som är drygt 10 procent lägre än vi köpte till under hösten 2011, medan spotpriserna på skrot i Nordamerika sjunkit med cirka fem procent under kvartalet.

Våra stora investeringsprojekt som syftar till att ytterligare förstärka vår position på marknaden för kylda stål börjar nu tas i drift. Vi kommer med dessa att kunna erbjuda våra kunder ett unikt produktprogram av kylda stål, och har därmed investerat för att kunna nå vårt mål att hälften av våra leveranser ska utgöras av höghållfasta stål 2015. Detta innebär också att årets investeringar blir betydligt lägre än förra årets vilket kommer att bidra till att uppnå vår ambition att minska nettoskuldsättningsgraden ytterligare.

Martin Lindqvist, VD och koncernchef

Publicerad: 2012-04-27

Källa: www.ssab.com; SSAB; Hämtad 27 april 2012