Trots skuldkris i Europa och vikande konjunktur fortsätter börsbolagen att sjösätta aktierelaterade incitamentsprogram. En kartläggning från KPMG visar att 30 procent av börsföretagen har föreslagit nya program vid vårens bolagsstämmor.

KPMG har studerat kallelserna till de 239 börsbolag som har bolagsstämmor under våren. Av bolagen föreslår 30 procent någon form av incitamentsprogram, exempelvis options- eller aktieprogram, vilket är nästan oförändrat från i fjol när motsvarande siffra var 32 procent. Efter finanskrisen 2008 minskade intresset för incitamentsprogram märkbart både 2009 eller 2010, men den aktuella skuldkrisen i Sydeuropa och den vikande globala konjunkturen verkar inte få samma effekt.

– Intresset för incitamentsprogram är fortsatt stort, och de signaler vi får från våra kunder är att de inte planerar att stanna upp. Om det ekonomiska läget inte allvarligt förvärras tror jag på ett stabilt intresse även nästa år”, säger Björn Johansson, ansvarig för incitamentsprogram på KPMG Skatt.

Den vanligaste typen av incitamentsprogram är aktieprogram och följt av teckningsoptioner och personaloptioner. De står för 48, 23 respektive 16 procent av programmen vid vårens bolagsstämmor.

– Jämfört med 2011 har andelen program som vänder sig till samtliga anställda minskat något, från 32 till 29 procent. Främst är det de mindre börsbolagen som i ökad utsträckning riktar programmen till ledande befattningshavare. Många vill rikta de aktierelaterade incitamentsprogrammen till de anställda som har verklig möjlighet att påverka aktiekursen, medan övriga anställda har bonusprogram eller andra typer av rörlig ersättning, säger Björn Johansson.

Stora och små företag har också olika typ av program. De små företagen arbetar främst med teckningsoptioner, medan aktieprogrammen dominerar tydligt hos storbolagen. Inget av storbolagen tog beslut om något program med teckningsoptioner vid vårens stämmor.

Publicerad: 2012-06-14

Källa: www.kpmg.se; KPMG; Hämtad 18 juni 2012