I dag torsdag fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag till en enklare och tydligare semesterlag. Förslaget ska framför allt ses som ett led i regeringens regelförenklingsarbete.

- Semesterlagen är i dag komplicerad och svår att tillämpa. Samtidigt är semesterreglerna något som varje arbetsgivare och arbetstagare kommer i kontakt med minst en gång om året. Det är därför angeläget att semesterlagen förtydligas och förenklas, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av regeringsbeslutet om lagrådsremissen.

Semesterlagen, som är från 1977, anses allmänt vara en komplicerad lag som är svår att förstå och tillämpa. Förslaget innebär att lagen förtydligas, förenklas och moderniseras. Förändringarna syftar även till att lagen ska överensstämma med EG-rätten på området. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner som nuvarande semesterlag.
I korthet innehåller förslaget bland annat följande:

En kompletterande regel för beräkning av semesterlön införs. Regeln, som kallas sammalöneregeln, bygger på kollektivavtalens semesterregler och innebär att arbetstagaren under semestern får sin ordinarie lön samt ett semestertillägg. Regeln är enkel att tillämpa och kräver inga svåra beräkningar. Den nuvarande procentregeln för att beräkna semesterlön behålls för de fall där den nya semesterlöneregeln inte kan användas, men förenklas.

Den svårtillämpade regeln om hur semesterlön för sparad semester beräknas slopas och reglerna kring semesterlönegrundande frånvaro förenklas till viss del. Dessutom får korttidsanställda, hemarbetande och okontrollerade arbetstagare bättre möjligheter än tidigare till betald semester.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Publicerad: 2009-05-28

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 29 maj 2009