I april var 4 465 000 personer i åldern 15–74 år sysselsatta. Antalet sysselsatta män ökade med 33 000 jämfört med april 2009. Samtidigt ökade antalet arbetslösa med 80 000, varav 54 000 var kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,8 procent av arbetskraften, ej säsongrensat, och 9,3 procent säsongrensat. Antalet arbetade timmar uppgick till 145,6 miljoner per vecka.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data
Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 512 000 personer i april. Trenden för det totala antalet sysselsatta är fortsatt svagt positiv.

Liksom föregående månader skiljer sig dock utvecklingen åt mellan könen. Antalet sysselsatta män fortsätter att öka enligt säsongrensade data, medan trenden för antalet sysselsatta kvinnor är fortsatt nedåtgående.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatt, uppgick säsongrensad till 64,4 procent i åldern 15–74 år. Även för sysselsättningsgraden är trenden svagt positiv för män och svagt negativ för kvinnor.

Antalet arbetslösa uppgick till 464 000 enligt säsongrensade data. Det motsvarar 9,3 procent av arbetskraften i åldern 15–74 år, också säsongrensat. Arbetslösheten, både i antal arbetslösa och som andel av arbetskraften, ökar fortfarande.

Arbetskraftens andel av befolkningen uppgick till 71,0 procent i åldern 15–74 år. Arbetskraftstalets utveckling är positiv bland både män och kvinnor.

Färre fast anställda kvinnor
I april var 4 465 000 personer sysselsatta enligt ej säsongsrensade data. Jämfört med april 2009 är det inte någon statistiskt säkerställd förändring sett till båda könen, däremot ökade antalet sysselsatta män med 33 000.

Sysselsättningsgraden uppgick därmed till 63,7 procent av befolkningen i åldern 15–74 år. Bland kvinnor skedde en nedgång med 1,4 procentenheter, medan det inte skedde någon statistiskt säkerställd förändring bland männen.

Antalet som var fast anställda minskade med 69 000 personer. Framförallt var det antalet fast anställda kvinnor som minskade. Samtidigt ökade antalet tidsbegränsat anställda med 41 000 personer, varav merparten var män. Därutöver ökade antalet företagare (inklusive medhjälpande hushållsmedlemmar) med 34 000.

Liksom tidigare minskade antalet sysselsatta inom näringsgrensgruppen ”Tillverkning och utvinning, energi och miljö”. I april var 28 000 färre personer sysselsatta inom dessa näringsgrenar jämfört med april för ett år sedan.

Ingen säkerställd förändring av antalet arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 145,6 miljoner per vecka. Efter att hänsyn tagits till skillnader mellan 2009 och 2010 års kalender, ses ingen säkerställd förändring i antalet arbetade timmar.

Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet arbetslösa ökade med 80 000
Antalet arbetslösa i april uppgick till 483 000. I jämförelse med motsvarande månad 2009 är det en ökning med 80 000 personer. Av dessa var två tredjedelar kvinnor.

Av de 483 000 arbetslösa studerade 39 procent, eller 186 000, på heltid, antingen inom formell utbildning eller inom arbetsmarknadspolitiska program.

Antalet arbetslösa ungdomar, det vill säga personer i åldern 15–24 år, uppgick till 190 000. Det är 31 000 fler än för ett år sedan. Av de arbetslösa ungdomarna var det 120 000, eller 63 procent, som studerade på heltid.

Det relativa arbetslöshetstalet var 9,8 procent av arbetskraften, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med april 2009. Uppdelat på kön var det relativa arbetslöshetstalet 9,9 procent för kvinnor och 9,7 procent för män. Förändringen, jämfört med april föregående år, är statistiskt säkerställd endast för kvinnor.

Av de arbetslösa hade 161 000, eller var tredje person, varit arbetslös i mer än 26 veckor. Det är en ökning med 54 000 jämfört med april föregående år. Ökningen i antal långtidsarbetslösa var jämnt fördelad mellan könen.

Personer ej i arbetskraften
Det totala antalet personer ej i arbetskraften visar inte på någon statistiskt säkerställd förändring på ett års sikt. I april 2010 var 2 061 000 personer ej i arbetskraften, jämfört med 2 075 000 personer som var ej i arbetskraften motsvarande månad föregående år. Inom gruppen minskade däremot antalet sjuka med 46 000 personer, medan antalet pensionärer ökade med 38 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det så kallade outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april uppgick det till 22,5 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 563 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Det relativt höga bortfallet i kombination med eventuella paneleffekter gör att skattningarna för april kan vara mer osäkra än normalt. Förhållandet kan ha förorsakat att skattningarna av antalet sysselsatta underskattas något medan skattningarna för antalet arbetslösa överskattas något.

Publicerad: 2010-05-25

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 26 maj 2010