Många personer med funktionsnedsättning står långt ifrån arbetsmarknaden. År 2008 var endast 50 procent sysselsatta i denna grupp jämfört med 77 procent av dem som inte har någon funktionsnedsättning.

- Målet måste vara att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få ett arbete. Ett arbete och en lön att leva på är för de flesta mycket viktigt för att finnas med i ett sammanhang och för att själv kunna bestämma över sitt liv.

Det säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin med anledning av deras presentation av ett viljeinriktningsdokument där bland andra följande åtgärder föreslås eller aviseras:

* Regeringen avser att tillsätta en utredning för att genomföra en totalöversyn av de åtgärder och insatser som i dag finns för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det finns skäl att överväga förändringar för att insatserna ska bli mer effektiva och koordinerade, samt för att flexibiliteten i relation till individuella behov ska öka.
* Regeringen ska nu utforma en strategi för handikappolitiken som sträcker sig fem år framåt med start 2011. Strategin är en fortsättning av arbetet med handlingsplanen "Från patient till medborgare", som löper till slutet av 2010. Målet är ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.
* Regeringen anser att informationen till arbetssökande, arbetsgivare och anställda om vilka stödinsatser som finns bör samordnas bättre, bland annat ekonomiskt stöd som bidrag till hjälpmedel och anpassning av arbetsplatser.
* Regeringen har gett Handisam i uppdrag att, i nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), genomföra ett riksomfattande program för att öka kunskapen om personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. I detta så kallade attityduppdrag, som ska pågå till och med 2011, planeras bland annat särskilda aktiviteter riktade till arbetslivet.
* Regeringen verkar för att förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen kommer att får ett uppdrag att utforma en treårig försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under perioden med försöksverksamheten beräknas 35 miljoner kronor per år under tre år avsättas för kommunernas arbete med att utveckla innehållet i meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning.
* Regeringen avser att i översynen av Arbetsförmedlingens särskilda insatser speciellt analysera hur befintliga åtgärder på ett mer effektivt sätt kan bidra till att öka möjligheten för unga personer med funktionsnedsättning att få tillträde till arbetsmarknaden.
* Regeringen kommer att ta initiativ till att i en första fas göra en kartläggning och analys över vilka åtgärder myndigheterna har vidtagit för att anställa personer med funktionsnedsättning i syfte att tillvarata de erfarenheter som finns och för att sprida goda exempel. I en andra fas ska möjligheten att utforma ett praktikantprogram för personer med funktionsnedsättning på vissa statliga myndigheter prövas.
* Regeringen arbetar för närvarande med att ta fram en nationell handlingsplan för arbetsmiljöpolitiken. I detta arbete ingår frågeställningar om den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsplatsens förutsättningar i detta avseende kan ha särskild betydelse för att ta emot
* Regeringen avser ge ett uppdrag till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) om att kartlägga och analysera forskningen inom området funktionsnedsättning. FAS ska bedöma vad som behöver göras för att få till stånd en kvalitativ forskning om hindrande processer och åtgärder som kan riva hinder i mötet med personer med funktionsnedsättning. Denna forskning kan till exempel omfatta kontakterna med arbetsmarknaden.
* Regeringen överväger att ge Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i uppdrag att genomföra en effektutvärderingar av de särskilda insatserna för målgruppen. Detta kan ge regeringen bättre beslutsunderlag i samband med översynen av insatserna för funktionsnedsatta.

- Som ansvariga statsråd för arbetsmarknadspolitiken respektive samordningen av handikappolitiken har vi påbörjat diskussioner med arbetsmarknadens parter om hur regeringen och parterna tillsammans kan förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden och vad som kan göras för att man ska kunna behålla ett arbete. Vi vill fortsätta dessa samtal under hösten 2010, säger statsråden Sven Otto Littorin och Maria Larsson.

Publicerad: 2010-06-17

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 18 juni 2010