I juni var 4 657 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, vilket är en ökning med 50 000 personer på ett års sikt. Under samma tidsperiod ökade antalet arbetade timmar och var i juni i genomsnitt 145,3 miljoner per vecka. Antalet arbetslösa uppgick till 488 000 och det relativa arbetslöshetstalet till 9,5 procent. Säsongrensade data visar på en uppgång av antalet sysselsatta och en nedgång av antalet arbetslösa.

Säsongrensade data visar på en fortsatt ökning av antalet sysselsatta i åldern 15–74 år och uppgick i juni 2010 till 4 552 000. Tidigare har ökningen förklarats av en uppgång bland män, men nu observeras även en svag uppgång bland kvinnor.

Säsongrensade data visar också att sysselsättningsgraden i juni 2010 var 64,9 procent, vilket innebär att ökningen som uppvisats sedan årsskiftet består. Trenden har varit positiv för männen sedan slutet av förra året, medan det är först de sista månaderna som det har vänt upp för kvinnorna.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 403 000 personer, och det relativa arbetslöshetstalet till 8,1 procent. Både antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet minskade, såväl för män som för kvinnor. Minskningstakten är dock något högre bland männen än bland kvinnorna.

Antal personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 4 954 000 och visar en positiv trend för båda könen. Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 70,6 procent. För kvinnorna har den tidigare minskningen i arbetskraftstalet nästintill avtagit, medan den positiva trenden som uppvisats bland männen består.

Ökning av antalet sysselsatta
Den positiva utveckling på arbetsmarknaden som har kunnat skönjas under våren 2010 har fortsatt i juni, men i en högre takt. För att fastställa att styrkan i förbättringen är bestående krävs minst en ytterligare mätning.

I juni 2010 var 4 657 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med juni 2009 är det en ökning med 50 000 personer, varav 47 000 var män. Det är första gången sedan hösten 2008 som antalet sysselsatta ökar på ett års sikt. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 66,4 procent. Av de sysselsatta var 3 967 000 personer i arbete, en ökning med 150 000 jämfört med juni 2009. Ökningen kan delvis förklaras av kalendereffekter.

En stor del av ökningen i antalet sysselsatta skedde inom näringsgrenen ”Byggverksamhet”. I juni 2010 var det 30 000 fler sysselsatta inom denna näringsgren jämfört med juni för ett år sedan.

Antalet fast anställda uppgick i juni 2010 till 3 414 000 och antalet tidsbegränsat anställda till 744 000. Jämfört med motsvarande månad för ett år sedan är förändringarna inte statistiskt säkerställda.

Antalet arbetade timmar ökade
Antalet arbetade timmar var i juni 2010 i genomsnitt 145,3 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2010 och 2009 motsvarar det en ökning med 3,1 procent jämfört med juni 2009. Det är första gången på knappt två år som arbetade timmar ökar på ett års sikt. Ökningen gäller för såväl män som kvinnor, för männen är ökningen 3,5 procent och för kvinnorna 2,9 procent. Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner timmar av personer som var sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Ingen ökning av arbetslösheten
Arbetslösheten har normalt sett en säsongsmässig topp i juni. I juni 2010 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 488 000 personer, varav 263 000 var män och 225 000 var kvinnor. Jämfört med juni 2009 är förändringen inte statistiskt säkerställd. Det är andra månaden i rad som antalet arbetslösa inte uppvisar en signifikant ökning på ett års sikt. Av de arbetslösa studerade 29 procent, eller 142 000, på heltid. Var fjärde arbetslös, eller 125 000 personer, var långtidsarbetslös.

Det relativa arbetslöshetstalet, andelen arbetslösa av arbetskraften, var 9,5 procent i juni 2010. Bland männen var arbetslöshetstalet 9,7 procent och bland kvinnorna 9,3 procent. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med juni 2009.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 244 000, vilket motsvarar ett relativt arbetslöshetstal på 30,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna studerade 36 procent, eller 88 000, på heltid.

Antalet sjuka personer utanför arbetskraften minskade
Antalet personer i åldern 15-74 år som står utanför arbetskraften uppgick i juni 2010 till 1 872 000, varav 830 000 var män och 1 043 000 var kvinnor. Antalet pensionärer ökade med 66 000, medan antalet sjuka som inte ingår i arbetskraften minskade med 62 000 personer jämfört med i juni 2009.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet, vilket i juni 2010 var 24,9 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 623 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Publicerad: 2010-08-05

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 6 augusti 2010