Befolkningen i åldern 55-74 år har vuxit under de senaste två decennierna. Under denna period har även arbetskraftsdeltagandet ökat för dessa personer. Arbetsmarknadssituationen skiljer sig dock betydligt för åldersgrupperna 55-64 och 65-74 år. År 2009 var sysselsättningsgraden för personer i åldern 55-64 år 70,1 procent där majoriteten av dessa hade en fast anställning. För personer över 65 år var däremot 12,5 procent sysselsatta och av dessa var nästan varannan person företagare eller medhjälpande hushållsmedlem.

En växande befolkning i åldern 55-74 år
Befolkningen i åldern 55-74 år har ökat för såväl män som kvinnor. Ökningen har dock varit störst för personer i åldern 55-64 år, denna grupp har ökat med över 40 procent sedan 1990.

Fler äldre personer i arbetskraften
Det relativa arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, skiljer sig för personer i åldern 55-64 år och 65-74 år. För personer i åldern 55-64 år var det relativa arbetskraftstalet 74,0 procent år 2009 medan motsvarande andel för personer i åldern 65-74 år var 12,7 procent. Arbetskraftstalet minskar gradvis mellan åldrarna men av naturliga skäl sker ett kraftigt hopp vid övergången till pensionsåldern, 65 år, då andelen i arbetskraften sjunker från 48,7 till 24,6 procent.

I samband med 1990-talskrisen uppvisade arbetskraftstalet en svagt nedåtgående trend för personer i åldern 55-64 år men sedan slutet på 1990-talet har den istället varit uppåtgående. År 1987 var arbetskraftstalet 69,1 procent vilket kan jämföras med 2009 då det uppgick till 74,0 procent. För personer i åldern 65-74 år har arbetskraftstalet också ökat, men ökningen har skett från en betydligt lägre nivå; 7,7 procent år 1987 till 12,7 procent 2009.

Många av de sysselsatta i åldern 65-74 år är företagare
Sysselsättningsgraden var för personer i åldern 55-64 år 70,1 procent 2009 och för personer i åldern 65-74 år 12,5 procent. Av de sysselsatta i åldersgruppen 55-64 år hade de flesta en fast anställning år 2009. Av personer i åldern 65-74 år var däremot nästan varannan sysselsatt person företagare eller medhjälpande hushållsmedlem, vilket är en betydligt större andel än i de yngre åldersgrupperna. Andelen av de sysselsatta som arbetade heltid var större i åldern 55-64 år än för personer i åldern 65-74 år.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatta, samvarierar med utbildningsnivån. Bland personer i åldersgruppen 55-64 år med förgymnasial utbildning var 59,7 procent sysselsatta. Motsvarande andel för personer med eftergymnasial utbildning var 81,1 procent. Den procentuella skillnaden i sysselsättningsgraden var stor i åldern 65-74 år, där personer med förgymnasial utbildning hade en sysselsättningsgrad på 8,5 procent, medan motsvarande andel för personer med eftergymnasial utbildning var 20,7 procent under 2009.

Låg arbetslöshet för personer 55-64 år, men långa arbetslöshetstider
I åldersgruppen 55-64 år var antalet arbetslösa 47 000 personer år 2009, vilket motsvarar 5,2 procent av arbetskraften. Motsvarande andel för åldersgruppen 25-54 år var 6,4 procent. Möjligheterna att som arbetslös få ett nytt jobb är ibland begränsade och detta avspeglas i arbetslöshetstidens längd. I genomsnitt var personer i åldern 55-64 år arbetslösa i drygt 50 veckor år 2009 vilket kan jämföras med personer i åldern 25-54 år där genomsnittet var 32 veckor.

I början av 1990-talet, i samband med den ekonomiska krisen, steg arbetslösheten kraftigt för hela befolkningen. Arbetslöshetstalet, det vill säga arbetslösas andel av arbetskraften, steg dock inte lika kraftigt i åldersgruppen 55-64 år som för åldersgruppen 16-54 år. Delvis kan detta bero på att många äldre som förlorade jobbet lämnade arbetskraften. För de äldre, 55-64 år, var trenden för arbetslöshetstalet nedåtgående efter 1997 fram till 2008. Uppgångarna som skedde i arbetslösheten för övriga befolkningen, 16-54 år, i början av 2000-talet och år 2009 drabbade inte personer i åldern 55-64 år i samma utsträckning.

Bland dem som har fyllt 65 år är antalet arbetslösa få, det rör sig endast om några tusen personer. Detta beror på att endast ett fåtal personer i den åldern både söker arbete och kan ta ett arbete.

Nästan två av tre personer utanför arbetskraften 55-64 år betraktade sig som sjuka
Av den äldre befolkningen i åldern 55-74 år var drygt hälften utanför arbetskraften år 2009. Av personerna utanför arbetskraften i åldern 55-64 år betraktade sig 64,1 procent som sjuka, medan 23,0 procent betraktade sig som pensionärer. Det var vanligare bland kvinnorna än bland männen att vara utanför arbetskraften på grund av sjukdom. För personer utanför arbetskraften i åldern 65-74 år betraktade sig 92,6 procent som pensionärer.

Publicerad: 2010-08-31

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 1 september 2010