Sanktionsutredningen har i dag överlämnat betänkandet EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare, SOU 2010:63, till migrationsminister Tobias Billström.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om sanktioner mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU ska genomföras i svensk rätt. Syftet med direktivet är att motverka att arbetsgivare anställer tredjelandsmedborgare som vistas här olagligt eftersom sådan anställning kan bidra till en ökad olaglig invandring och snedvrida konkurrensen på arbetsmarknaden inom EU.

Enligt direktivet ska EU:s medlemsstater förbjuda arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i en medlemsstat. Den som bryter mot förbudet ska kunna drabbas av olika sanktioner och åtgärder.

Enligt svensk rätt är huvudregeln att en utlänning måste ha arbetstillstånd för att få arbeta här som anställd. En arbetsgivare som medvetet eller av oaktsamhet har en utlänning i sin tjänst trots att denne saknar arbetstillstånd gör sig skyldig till brott och kan dessutom bli skyldig att betala en särskild avgift. Utredningen bedömer att Sverige därför redan i dag i stort sett uppfyller direktivets krav i fråga om framför allt straffrättsliga och finansiella sanktioner.

För att uppfylla direktivets krav i andra avseenden föreslår utredningen att arbetsgivare ska kontrollera att en tredjelandsmedborgare som anställs får vistas och arbeta här, behålla en kopia av den handling som visar att arbetstagaren har rätt till detta samt underrätta Skatteverket om anställningen. Medborgare i EU- eller andra EES-länder och i Schweiz samt deras familjemedlemmar är inte tredjelandsmedborgare.

Enligt direktivet ska en tredjelandsmedborgare som har arbetat utan rätt till vistelse här ha rätt till ersättning för utfört arbete. Utredningen bedömer att en sådan rätt finns redan i dag men föreslår att den ska framgå uttryckligen av lag. Direktivet föreskriver vidare att det ska finnas en bevislättnadsregel för att underlätta för tredjelandsmedborgare vid tvist med arbetsgivaren om sådan innestående ersättning. Utredningen föreslår därför att det införs en presumtion för att parterna har avtalat om lön på kollektivavtalsnivå och att tredjelandsmedborgaren har arbetat i tre månader.

För att uppfylla direktivets krav föreslår utredningen vidare att företag som för att genomföra entreprenader anlitar underentreprenörer med anställda som vistas här olagligt ska kunna dels åläggas en särskild avgift, dels tillsammans med arbetsgivaren svara för tredjelandsmedborgarnas lön för arbete som utförts inom underentreprenaden. Den som är i god tro och som har gjort rimliga kontroller ska dock inte kunna bli ansvarig enligt dessa regler.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2011. Det är den dag då EU-direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna.

Publicerad: 2010-09-30

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 1 oktober 2010