De yngre, de under 31 år, känner sig mindre motiverade i arbetet och ser i mindre utsträckning fram emot att gå till jobbet jämfört med de som är 55 år och äldre.

De sjukanmäler sig i större utsträckning i förhållande till de äldre och upplever inte lika ofta att deras åsikter respekteras. Det är något av innehållet i den senaste rapporten från Jobbhälsobarometern.

I den föregående rapporten visade vi på att ohälsan ökar inom arbetslivet och att det blir allt färre helårsfriska i alla åldersgrupper. I denna rapport går vi vidare och belyser främst hur olika åldersgrupper ser på frågor som rör arbetsförhållanden och hälsa i olika avseenden.

- Vi kan se är ett mönster som innebär att de yngre i mindre utsträckning trivs på jobbet jämfört med de äldre. De upplever inte i lika stor utsträckning som de äldre att deras åsikter respekteras på arbetet. De yngre är också mindre nöjda med arbetsuppgifterna och innehållet i arbetet. säger Lars Hjalmarson, vd för Sveriges Företagshälsor.

- Vad som är orsaken till dessa skillnader mellan åldersgrupperna i synen på sina arbetsuppgifter och arbetsförhållanden har vi inga uppgifter om. Kanske är det en ”ständig” generationsfråga eller en fråga om nya värderingar bland den yngre delen av befolkningen. Många yngre kanske också får ”sämre” jobb i början av sin karriär. Det kan finnas många förklaringar – olika för olika individer och olika företag men det viktiga är att få med de yngre på ett bättre sätt i arbetslivet fortsätter Hjalmarson.

Sveriges Företagshälsor anser att det är angeläget att det förs en debatt kring hur arbetsförhållanden ser ut på våra svenska arbetsplatser. Vi tror det kan stärka arbetslinjen och skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv som gynnar såväl individen som företagen och samhället i stort.

Publicerad: 2013-03-18

Källa: wwww.foretagshalsor.se; sveriges företags hälsor; Hämtad 11 april 2013