I mars 2013 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 643 000. Antalet arbetslösa uppgick till 448 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,8 procent. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med mars 2012. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,7 miljoner per vecka. Säsongrensad data visar på en svag ökning för såväl arbetskraften som antalet sysselsatta och arbetslösa.

Antalet sysselsatta uppgick säsongrensat till 4 690 000 i mars 2013. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,6 procent. Av männen var 68,4 procent sysselsatta och av kvinnorna 62,8 procent. Säsongrensad data visar på en svagt positiv trend för antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 428 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,4 procent. Arbetslösheten för män var 8,4 procent och för kvinnorna 8,3 procent. Arbetslösheten visar på en svagt uppåtgående trend.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 118 000 i mars 2013. Av dessa var 2 699 000 män och 2 419 000 kvinnor. Säsongrensade data visar på en fortsatt svag ökning av antalet personer i arbetskraften. Andelen personer i arbetskraften var 71,6 procent.

Antalet sysselsatta män ökade
I mars 2013 var antalet sysselsatta 4 643 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,0 procent för befolkningen i åldern 15-74 år. Antalet sysselsatta män ökade med 35 000 till 2 439 000 och antalet sysselsatta kvinnor var 2 204 000. Sysselsättningsgraden för männen var 67,5 procent och för kvinnorna 62,4 procent.

Inom tillverkningsindustrin minskade antalet sysselsatta med 28 000 till 567 000. Av de sysselsatta var 3 494 000 fast anställda och 632 000 tidsbegränsat anställda.

148,7 miljoner arbetade timmar per vecka
Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 148,7 miljoner per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med mars 2012.

1,8 miljoner timmar utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Ökad arbetslöshet bland heltidsstuderande
I mars 2013 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 448 000 vilket är en ökning med 48 000 jämfört med samma månad föregående år. Heltidsstuderande står för hela ökningen av antalet arbetslösa. Arbetslösheten uppgick till 8,8 procent, vilket är 0,8 procentenheter högre än i mars 2012. Bland kvinnorna ökade arbetslösheten med 1,2 procentenheter till 8,7 procent och för männen var arbetslösheten 8,9 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 182 000 arbetslösa. Av dessa var 117 000 heltidsstuderande, en ökning med 32 000. Arbetslösheten för personer i åldern 15-24 år var 28,1 procent, vilket är en ökning med 3,0 procentenheter. Bland unga kvinnor var 27,7 procent arbetslösa, en ökning med 5,3 procentenheter. Bland de unga männen låg arbetslösheten på 28,5 procent.

Ökningen i arbetslösheten bland ungdomar kan förklaras av ett ökat antal heltidsstuderande som gått från att vara heltidsstuderande utanför arbetskraften till att bli heltidsstuderande arbetssökande.

Personer utanför arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 052 000 i mars 2013. Det motsvarar 28,7 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften som var heltidsstuderande minskade med 31 000 och uppgick till 629 000. Antalet pensionärer uppgick till 913 000, en ökning med 41 000.

Outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I mars 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet till i genomsnitt 21,4 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 1,7 miljoner timmar jämfört med mars 2012. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 535 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Både antalet undersysselsatta och antalet latent arbetssökande ökade i mars 2013. Antalet undersysselsatta ökade med 27 000 till 341 000. De latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat arbeta men inte sökt något, var 134 000 vilket är en ökning med 25 000 personer.

Publicerad: 2013-04-23

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 24 april 2013