I april 2013 var 4 642 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Antalet arbetslösa uppgick till 445 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,7 procent. Det är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med april 2012.

Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 150,9 miljoner per vecka, en ökning med 1,6 procent jämfört med april 2012. Säsongrensad data visar på en fortsatt svagt ökande trend för såväl arbetskraften som antalet sysselsatta och arbetslösa.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 683 000 i april 2013. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,5 procent. Av männen var 67,5 procent sysselsatta och av kvinnorna 63,5 procent. Säsongrensad data visar på en fortsatt svagt positiv trend för antalet sysselsatta.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa till 428 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,4 procent. Arbetslösheten för män var 8,8 procent och för kvinnorna 7,9 procent. Utvecklingen för antalet arbetslösa visar på en svagt uppåtgående trend.

Antalet personer i arbetskraften var enligt säsongrensade data 5 111 000 i april 2013. Av dessa var 2 678 000 män och 2 433 000 kvinnor. Andelen personer i arbetskraften var 71,5 procent. Säsongrensade data visar på en dämpad, om än positiv, trend för antalet och andelen personer i arbetskraften.

Antalet heltidsarbetande ökade
I april 2013 var antalet sysselsatta 4 642 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,0 procent för befolkningen i åldern 15-74 år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 39 000 till 2 226 000 och antalet sysselsatta män var 2 415 000. Sysselsättningsgraden för männen var 66,8 procent och för kvinnorna 63,0 procent.

Antalet heltidsarbetande ökade med 51 000 personer till 3 540 000 under april 2013. Ökningen förklaras främst av att antalet heltidsarbetande kvinnor ökade med 42 000 till 1 474 000. Bland männen arbetade 2 066 000 heltid.

Av de sysselsatta var 3 487 000 fast anställda och 661 000 tidsbegränsat anställda.

150,9 miljoner arbetade timmar per vecka
I april 2013 uppgick antalet arbetade timmar i genomsnitt till 150,9 miljoner per vecka. När hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet är det en ökning med 2,4 miljoner timmar eller 1,6 procent jämfört med april 2012. Det är första gången på 15 månader som antalet arbetade timmar ökar statistiskt säkerställt jämfört med motsvarande period föregående år.

1,5 miljoner timmar utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Antalet heltidsstuderande arbetslösa fortsätter öka
I april 2013 var 445 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa, en ökning med 44 000 jämfört med samma månad föregående år. Ökningen i arbetslösheten förklaras av att antalet heltidsstuderande arbetssökande ökade med 41 000 personer. Arbetslösheten var 8,7 procent, vilket är 0,7 procentenheter högre än i april 2012. Bland männen ökade arbetslösheten med 1,1 procentenheter till 9,1 procent och bland kvinnorna var arbetslösheten 8,3 procent.

I likhet med föregående månad förklaras ökningen i arbetslösheten av ett ökat antal heltidsstuderande, som gått från att vara heltidsstuderande utanför arbetskraften till att bli heltidsstuderande arbetslösa. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 178 000 arbetslösa. Av dessa var 120 000 heltidsstuderande arbetslösa, en ökning med 28 000 jämfört med april 2012. Arbetslösheten för personer i åldern 15-24 år var 27,2 procent2. Bland unga män var 29,0 procent arbetslösa, en ökning med 4,4 procentenheter. Bland de unga kvinnorna var arbetslösheten 25,4 procent.

Personer utanför arbetskraften
Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 059 000 i april 2013. Det motsvarar 28,8 procent av befolkningen. Antalet personer utanför arbetskraften som var heltidsstuderande minskade med 55 000 och uppgick till 627 000. Antalet pensionärer uppgick till 910 000, en ökning med 51 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I april 2013 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 21,2 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 2,2 miljoner timmar jämfört med april 2012. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 530 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

De latent arbetssökande, det vill säga personer som velat och kunnat arbeta men inte sökt något arbete, ökade med 34 000 personer till 130 000. Det är sjunde månaden i rad som antalet latent arbetssökande ökar. Antalet undersysselsatta uppgick till 332 000, en ökning med 39 000 jämfört med april 2012.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.
2) Av samtliga ungdomar i åldern 15-24 år var 14,6 procent arbetslösa.

Publicerad: 2013-05-21

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 22 maj 2013