Ungefär en tredjedel av landets sysselsatta har sin arbetsplats i någon av de fem största tätorterna. Totalt sett arbetar 86 procent av Sveriges sysselsatta i någon av landets nästan 2 000 tätorter. Av dem finns de flesta inom branschen Vård och omsorg, sociala tjänster.

De befolkningsmässigt fem största tätorterna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås har alla en stor branschspridning, det vill säga stor variation av branscher på sina arbetsplatser. Där är branscherna Handel, Vård och omsorg samt Företagstjänster stora. Göteborg och Västerås har även en stor andel sysselsatta inom branschen Tillverkning, medan Uppsala har en hög andel sysselsatta inom området Utbildning.

De tätorter som har lägst branschspridning har alla en liten befolkning. Det är orter som domineras av enstaka arbetsställen, ofta inom branschen Tillverkning och utvinning. Variationen mellan olika orter är dock stor. Tätorter som utgör lokala centralorter har ofta god branschspridning.

Solna har störst andel sysselsatta i tätort
Stockholms län har flest sysselsatta i tätort, med 91 procent. Gotlands län har lägst andel med 73 procent. Bland kommunerna har Solna störst andel sysselsatta i tätort, följt av Danderyd och Stockholm. De kommuner som har de högsta andelarna sysselsatta i tätort innehåller, eller ligger nära en befolkningsmässigt stor tätort. De gäller bland annat Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle och Karlstad. Även i områden där flertalet kommuner har en lägre andel än riket, sticker kommuner med större städer ut. Det gäller mellersta och norra Sveriges inland, samt i kommunerna runt Umeå, där Östersund respektive Umeå kommun sticker ut med höga värden.

Hälften så många sysselsatta som boende i tätort
I genomsnitt har tätorter cirka hälften så många sysselsatta som boende. Små tätorter har i regel en lägre andel sysselsatta, medan större orter har en något högre andel. Nästan 30 av landets tätorter har fler sysselsatta än boende. De har ofta en liten befolkning, men med många eller stora arbetsställen. Ullared, Sundsbruk och Åre är exempel på sådana tätorter.

Låg andel sysselsatta utanför tätort
Av de som har som har sin arbetsplats utanför tätort finns en knapp tredjedel i arbetsplatsområden med minst 50 sysselsatta. Nästan två tredjedelar finns på mindre arbetsplatser i mer glest bebyggda områden. Gotlands län har störst andel sysselsatta utanför tätort och arbetsplatsområde. Flest sysselsatta i arbetsplatsområden har Norrbottens län. Sundbyberg och Solna är de enda kommunerna som inte har några sysselsatta utanför tätort eller arbetsplatsområden utanför tätort.

Sigtuna är den kommun som har lägst andel sysselsatta i tätort. Kommunen har istället den högsta andelen sysselsatta i arbetsplatsområden utanför tätort, eftersom Arlanda flygplats och flera andra arbetsplatsområden finns där.

Publicerad: 2013-11-20

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 21 november 2013