Under perioden 2001-2013 har det outnyttjade arbetskraftsutbudet sammansättning ändrats. För män utgör undersysselsatta idag en större andel av det outnyttjade arbetskraftsutbudet än 2001, medan det omvända gäller för kvinnor. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet mäter tillgängliga, outnyttjade resurser på arbetsmarknaden. Till största delen består det av de arbetslösa men även av undersysselsatta och latent arbetssökande. Undersysselsatta är främst deltidsarbetande som vill arbeta heltid.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet mäter tillgängliga outnyttjade resurser på arbetsmarknaden. Det utgörs av undersysselsatta, arbetslösa och latent arbetssökande. De undersysselsatta räknas in i det outnyttjade arbetskraftsutbudet på grund av att de har ett utbud som inte fullt ut har mötts på arbetsmarknaden. Arbetslösa och latent arbetssökande utgör ett arbetskraftsutbud som inte lett till sysselsättning. AKU samlar in antalet timmar som ej tillgodosetts för alla dessa personer, vilket summerar till det totala outnyttjade arbetskraftsutbudet.

Som undersysselsatt räknas sysselsatta personer som vill och kan öka sin arbetstid. För att klassas som arbetslös krävs att personen inte är sysselsatt, har sökt arbete samt ska kunnat ta ett arbete. De latent arbetssökande är personer som vill och kan ta arbete men som inte sökt arbete. De räknas inte som arbetslösa, då de inte aktivt söker arbete.

7 % av alla sysselsatta var undersysselsatta
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet bestod under 2013 av 885 000 personer i åldern 15-74 år. Tillsammans hade de ett outnyttjat arbetskraftsutbud som i genomsnitt uppgick till 21,2 miljoner timmar per vecka. Närmare 20 procent av dessa timmar utgjordes av de undersysselsattas arbetskraftsutbud. Antalet undersysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i genomsnitt till 331 000 under 2013. Det innebär att omkring 7 procent av alla sysselsatta var undersysselsatta. I genomsnitt arbetade de undersysselsatta 26,3 timmar per vecka och de ville öka sin arbetstid med 12,7 timmar till 39 timmar.

Arbetslösa stod för 65,1 procent av alla timmar i det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under 2013 ville de arbetslösa i åldern 15-74 år ha ett arbete på 33,6 timmar per vecka i genomsnitt. Bland män utgjorde de arbetslösa en något större andel av det outnyttjade arbetskraftsutbudet än bland kvinnor.

Latent arbetssökandes andel av de outnyttjade timmarna uppgick till närmare 15 procent. Det är bland de äldsta och de yngsta som de latent arbetssökande utgör störst andel och då framförallt bland de äldsta. Den vanligast förekommande anledningen till att inte ha sökt arbete var studier.

Högre andel undersysselsatta män
Antalet personer i det outnyttjade arbetskraftsutbudet har ökat sedan 2001. Framförallt har ökningen skett sedan finanskrisens inträde under 2008. Totalt är det omkring 250 000 fler personer i det outnyttjade arbetskraftsutbudet idag jämfört med 2001, en ökning omkring 30 procent. En del kan förklaras av att befolkningen ökat med omkring 700 000, eller cirka 10 procent, under samma period.

Ytterligare en förklaring till att det outnyttjade arbetskraftsutbudet ökat är att antalet arbetslösa ökat med omkring 140 000 mellan år 2001 och 2013. Framförallt ökade arbetslösheten i samband med finanskrisens inträde under 2008.

Mellan 2001-2013 har sammansättningen av det outnyttjade arbetskraftsutbudet förändrats. Kvinnor utgjorde en majoritet av gruppen under periodens början men nu är fördelningen mellan könen mycket jämn. Det är framförallt inom gruppen undersysselsatta som förändringar har skett. Bland män har andelen undersysselsatta ökat något medan den hos kvinnor istället sjunkit. För kvinnor var undersysselsättning den vanligaste orsaken till ett outnyttjat arbetskraftsutbud 2001. Under 2013 har andelen sjunkit och arbetslösa och undersysselsatta utgör bland kvinnor en lika stor andel.

Publicerad: 2014-02-25

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 26 februari 2014