Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
Allt fler företag skickar anställda på kortare utlandsuppdrag enligt en kartläggning av svenska storbolag som genomförts av PwC. Samtidigt är det många bolag som signalerar att de inte är medvetna om de konsekvenser utlandstjänsten kan innebära, till exempel när det gäller frågor som beskattning. Undersökningen visar också att hälften av företagen gör en kostnadsuppskattning av utlandstjänsterna men att det är få bolag som följer upp kalkylen efter avslutat uppdrag.

Stockholm, Småland med öarna och Västsverige hade högre sysselsättning, lägre arbetslöshet samt lägre andel personer utanför arbetskraften än riksgenomsnittet under 2001-2010. Däremot var förhållandena de omvända i Norra Mellansverige, Mellersta Norrland och Övre Norrland. Här var sysselsättningen lägre medan arbetslösheten och andelen utanför arbetskraften var högre än i hela riket.

Långtidsutredningen 2011 presenterar idag sitt huvudbetänkande. Bland annat föreslås att arbetslöshetsersättningen görs tillgänglig även för de som saknar tidigare arbetslivserfarenhet, tidigare insatser för de arbetslösa som tillhör svaga grupper och att uppsägningsavgifter som växer med anställningstiden införs.

Skillnaden mellan hur lätt det är för gymnasieelever att få jobb efter avslutad utbildning är stor. Det visar Svenskt Näringslivs årliga genomgång med hjälp av statistik från SCB.

Regeringen genomför vid årsskiftet en rad åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten. De nya reglerna syftar till att arbetslösa ungdomar på ett tidigt stadium ska få ta del av individuellt anpassade insatser, så att de så snabbt som möjligt ska få arbete eller påbörja en utbildning. Aktiva insatser i ett så tidigt stadium som möjligt är ett viktigt steg på vägen för en minskad ungdomsarbetslöshet.

För åtta av tio utbildningsgrupper upplever arbetsgivarna att det är god tillgång eller balans på sökande utan yrkeserfarenhet. Vad gäller tillgången på arbetssökande med yrkeserfarenhet är bedömningen i huvudsak det omvända. Arbetsgivarna uppger att det är fortsatt brist på yrkeserfarna för merparten av utbildningsgrupperna.

Arbete var den klart dominerande sysselsättningen bland de examinerade från högskolans grund- och forskarutbildningar. Män hade arbete som huvudsaklig sysselsättning i större utsträckning än kvinnor, vilket i huvudsak förklaras av att kvinnor i större utsträckning var föräldralediga.

Under oktober 2010 var 4 570 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 112 000 jämfört med oktober 2009. Antalet arbetade timmar ökade med 5,3 procent. Antalet arbetslösa personer var 369 000 eller 7,5 procent av arbetskraften. Även säsongrensade data fortsätter att visa en uppåtgående trend för sysselsättningen och en nedåtgående trend för arbetslösheten.

En undersökning från PwC visar att en bra balans mellan arbete och fritid samt flexibla arbetsformer är vad anställda världen över önskar av sin framtida arbetsgivare. En långsiktig relation med sin arbetsgivare står också högt på önskelistan, framförallt bland unga. Nästan hälften (45 procent) av de unga vill arbeta för samma arbetsgivare under en längre period, medan de äldre hellre jobbar för flera olika arbetsgivare.