Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
Lärlingsutredningen föreslår en ny tidsbegränsad anställningsform för elever i gymnasial lärlingsutbildning. Det är ett av förslagen i betänkandet Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) som i dag har överlämnats till utbildningsminister Jan Björklund.

Undersökningen som omfattar 50 större svenska bolag visar att hela 75 % av företagen inte följer upp kostnaderna för utlandspersonal kontinuerligt efter slutfört uppdrag.

Var femte anställd år 2007 var 55 år eller äldre. Dessa kan väntas gå i pension inom en tioårsperiod. Andelen äldre varierade mellan länen från 19 till 25 procent. Högst andel äldre fanns i Dalarnas län och lägst andel i Stockholms län.

I februari var 4 452 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med februari 2009. Antalet arbetslösa ökade med 72 000 personer jämfört med februari 2009 till 459 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent av arbetskraften. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta och ett arbetslöshetstal på 9,1 procent.

Regeringen beslutade idag om propositionen Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer i vilken regeringen föreslår att inkomstgarantin för konstnärer avskaffas.

Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad när det gäller vad kvinnor och män har för yrke och sysselsättning. Av dem som arbetar inom vården är det 83 procent kvinnor och inom industrin är det 77 procent män.

Undersysselsatta, dvs. de som arbetade mindre än vad de skulle vilja, är en undergrupp till de sysselsatta. Under fjärde kvartalet 2009 var det 319 000 personer i åldern 15-74 år, eller 7 procent av de sysselsatta, som var undersysselsatta. Det är en ökning med 23 000 personer jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Under fjärde kvartalet 2009 var undersysselsättningen högre bland kvinnor än män, högre bland lågutbildade än högutbildade och högre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda.

Antalet anställda minskade med 2,3 procent till 4 015 200 personer under fjärde kvartalet. Lönesumman minskade med 0,4 procent. Det var första gången sedan 1994 som lönesumman minskade. Inom tillverkningsindustrin minskade antalet anställda med 11,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2008.

I december var 4 452 000 sysselsatta vilket är en minskning med 67 000 personer jämfört med december 2008. Antalet arbetslösa ökade med 108 000 till 417 000 eller 8,6 procent av arbetskraften. Antalet arbetade timmar uppgick till 118,7 miljoner per vecka.