Arbete & Karriär

Här presenteras finansnyheter om arbete och karriär. Dessa nyheter rör arbetsmarknaden och karriärmöjligheter både nationellt och internationellt.
Personer som har låg utbildningsnivå, är arbetslösa eller har otillräcklig sysselsättning, har sämre levnadsförhållanden än andra. Det gäller också de som har låg inkomst eller är beroende av inkomster från samhällets ekonomiska trygghetssystem.

Utrikes födda är en mycket heterogen grupp med avseende på vistelsetid, födelseregion, utbildningsnivå och ålder. Arbetsmarknadssituationen för gruppen ser mycket olika ut beroende på dessa faktorer. Det visar rapporten från Arbetskraftsundersökningarna (AKU) om utrikes föddas arbetsmarknadssituation 2008.

Antalet anställda minskade med 2,8 procent till 4 042 400 personer under tredje kvartalet. Inom tillverkningsindustrin minskade antalet anställda med 12,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Lönesumman var oförändrad under tredje kvartalet.

Den av regeringen föreslagna expansiva finanspolitiken bedöms bidra till att ca 20 000 fler är sysselsatta i slutet av 2010 än vad som annars hade varit fallet. De finanspolitiska åtgärderna har i hög grad inriktats mot offentlig konsumtion, vilket ger relativt stora sysselsättningseffekter på kort sikt. På miljöområdet föreslår regeringen ökade insatser för internationella klimatinvesteringar. Konjunkturinstitutets analyser visar att detta är en kostnadseffektiv inriktning av klimatpolitiken.

Regeringen presenterar i budgeten för 2010 den sista delen av Allians för Sveriges sjukförsäkringsreform. Det handlar bland annat om åtgärder för bättre rehabilitering, ett återställande av förtidspensionärernas bostadstillägg och ökade resurser till Försäkringskassan.

Avtalsrörelsen 2010 kommer att genomföras i en djup lågkonjunktur. Konjunkturinstitutet bedömer att i detta läge främjas BNP-tillväxten och sysselsättningen av låga men i genomsnitt positiva löneökningar 2010—2012. Såväl generella lönefrysningar som höga löneökningar under perioden som helhet medför att produktionen och sysselsättningen utvecklas sämre.

Regeringen föreslår en reform för att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för nyanlända invandrare. Syftet är att varje nyanländ utifrån sina egna förutsättningar ska få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige.

I juli var antalet sysselsatta 4 646 000, en minskning med 152 000 personer jämfört med juli 2008. Nedgången omfattade både män och kvinnor. Sysselsättningsgraden minskade med 2,9 procentenheter till 66,8 procent. Antalet arbetslösa ökade med 103 000, vilket innebar att det relativa arbetslöshetstalet gick upp med 2,1 procentenheter till 7,9 procent.

Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till fallande produktion och hastigt stigande arbetslöshet i en omfattning som saknar motstycke i modern tid. Som ett litet, öppet och handelsberoende land har Sverige drabbats hårt.