Regeringen föreslår satsningar om drygt 8 miljarder kronor för 2009 för att stärka arbetsmarknadspolitiken och öka efterfrågan inom byggsektorn. Bland annat föreslår regeringen att skatten ska sänkas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader - så kallade ROT-tjänster.

Förslaget om ROT-avdrag gäller från den 8 december 2008. När det gäller svaren på detaljer kring vilka arbeten som omfattas baseras de på praxis under tidigare perioder med ROT-avdrag. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229).

Vad är ett ROT-skatteavdrag?
Ett ROT-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Vad innebär det aktuella förslaget om ROT-skatteavdrag?
Förslaget innebär att ROT-arbeten förs in i nuvarande system för skattereduktion för hushållstjänster (RUT). Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten. Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden.

Skattereduktionen kopplas till individen på samma sätt som RUT-tjänster. Det är ägaren av ett småhus eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. Totalt kan de två delägarna alltså renovera för max en kostnad av 200 000 kronor per år.

Vilka slags arbeten ingår?
Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader, och underhåll av småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen.

Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Man kan också titta på Skatteverkets praxis när det gäller till exempel möjligheten att vid försäljningen av en privatbostad göra avdrag för kostnader för reparationer och underhåll. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, utbyte av takbeklädnad, byte av vitvaror, element, värmepanna, golv och väggmaterial. Skattereduktionen för ROT-arbeten omfattar endast arbetskostnaden för sådana åtgärder och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor.

Hur länge gäller ROT-skatteavdraget?
Förslaget om att införa ett ROT-skatteavdrag är permanent.

När kan jag kontakta mina hantverkare och börja renovera mitt hus?
Du kan kontakta dem direkt för arbeten inom ramen för ROT. Regeringen kommer att överlämna en proposition till Riksdagen under våren 2009. Men de förslagna reglerna ska tillämpas för arbeten som påbörjas redan från och med måndagen den 8 december 2008.

Är det när arbetet startade eller faktureringsdag som avgör om jag får göra ROT-skatteavdrag?
Arbetet måste ha utförts från den 8 december 2008 och betalning måste i praktiken ske i efterhand.

Vad händer med skattereduktionen för arbete som utförs under 8-31 december 2008?

Kostnad för arbeten under denna tid kommer att läggas samman med kostnader som man har under 2009. Det betyder att det tak om 50 000 kronor i skattereduktion som gäller för 2009 även omfattar perioden 8-31 december 2008. Därefter gäller max 50 000 kronor per år och individ.

Kostnad för arbete som utförts 8-31 december 2008 kommer att beaktas i deklarationen som ska lämnas 2010.

När får jag skattelättnaden?
Precis som för hushållstjänster kommer skattelättnaden att kunna ges direkt vid köpet. Dessa regler träder dock i kraft den 1 juli 2009. Till dess gäller, liksom för hushållstjänster, att man måste ansöka om skattereduktion hos Skatteverket för att därefter få skattereduktionen tillgodoräknad vid 2010 års taxering. Om man vill få pengarna snabbare finns möjlighet att begära jämkning av skatten hos Skatteverket.

Med de nya reglerna som träder i kraft den 1 juli 2009 så betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive momsen till säljaren. Säljaren får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

Publicerad: 2008-12-05

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 5 december 2008