SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2010 minskade jämfört med motsvarande period föregående år, till 350 mnkr (549). SBAB:s totala utlåning ökade och uppgick till 242,2 mdkr (226,0). SBAB:s totala marknadsandel inom utlåning fortsatte att öka till 9,8% (9,5). Kreditförlustnivån är fortsatt mycket låg och motsvarar 0,04% (0,06).

- Första halvåret har utvecklats väl med ett starkt räntenetto, låga kreditförluster, ökande marknadsandelar och tillväxt i inlåningsportföljen, säger SBAB:s VD, Eva Cederbalk. SBAB:s rörelseresultat minskade till 350 mnkr (549). Minskningen förklaras av orealiserade resultateffekter som belastat ”Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde” under första halvåret. Dessa effekter uppstår i SBAB:s resultatredovisning som en konsekvens av företagets hantering av främst valuta- och ränterisk. Bortses från de orealiserade resultateffekterna utvecklas SBAB:s verksamhet väl med hög räntenettotillväxt, begränsad omkostnadsökning samt fortsatt låga kreditförluster med ett ökat resultat som följd.

Positiv utveckling av räntenettot
Räntenettot utvecklades mycket positivt och är betydligt högre jämfört med föregående år och uppgick till 949 mnkr (655). Ökningen förklaras främst av god affärsvolym tillsammans med en stabilisering av räntemarginalen på bolånemarknaden. Nettoresultat av finansiella poster uppgick till -221 mnkr (231).Kreditförlusterna minskade till netto –44 mnkr (–51). Kreditförlustnivån är fortsatt mycket låg och motsvarar 0,04% (0,06).

Omkostnaderna uppgick till 311 mnkr (293) och beror främst på högre personalkostnader då SBAB anställt fler medarbetare till följd av den fortsatt höga affärsvolymen och kundtillströmningen.

Fortsatt hög efterfrågan på bolån
SBAB har en fortsatt stor efterfrågan inom utlåningsverksamheten. Nyutlåningen uppgick totalt till 29,8 mdkr (28,6). Den totala utlåningen till allmänheten uppgick till 242,2 mdkr (226,0), vilket är en ökning med 7%.

Privatutlåningen ökade till 143,9 mdkr (135,8), vilket är en ökning med 6%. Nyutlåningen uppgick till 17,6 mdkr (16,4). Inom detta segment ökade marknadsandelen till 8,2% (8,0).

Även inom utlåning till företag och bostadsrättsföreningar har efterfrågan varit hög. Utlåningen till företag och bostadsrättsföreningar uppgick till 98,3 mdkr (90,1), vilket är en ökning med 9%. SBAB:s marknadsandel inom utlåning till företag och bostadsrättsföreningar ökade till 14,0% (13,4).

Ökad inlåning
Inlåning till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar har ökat och uppgick vid periodens slut till 5,2 mdkr (4,7).

Upplåning
SBAB fäster stor vikt vid att ha en väl diversifierad finansieringsportfölj, vilket kräver en aktiv marknadsnärvaro och ett flexibelt produktutbud.

SBAB var under 2009 anslutet till svenska statens garantiprogram för medelfristig upplåning men är sedan november 2009 inte längre anslutet till programmet. Totalt utestående volym under det statsgaranterade programmet uppgick vid periodens slut till 16,2 mdkr (21,4). Återköp har skett under kvartalet med 2,0 mdkr.

SBAB har under en längre tid varit aktiv för att förlänga återstående löptid på upplåningen genom att minska andelen kortfristiga lån samt förlänga upplåningen genom återköp och utgivning av obligationer med längre löptid.

SBAB har en fortsatt god likviditetssituation med en likviditetsreserv som uppgick till 74 dagar (73) mätt som "Maximum Cumulative Outflow" (MCO).

Publicerad: 2010-07-23

Källa: www.sbab.se ; SBAB; Hämtad 26 juli 2010