Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 2033
De monetära finansinstitutens, MFI:s, utlåningsräntor till hushåll gick upp ytterligare i augusti 2010. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal hos MFI var 2,66 procent i augusti mot 2,56 procent i juli och 2,39 i juni.

Det var framförallt de korta räntorna som stod för uppgången. Genomsnittsräntan på hushållens nya låneavtal med räntebindningstid på till och med tre månader steg från 2,36 procent i juli till 2,47 procent i augusti. Motsvarande ränta med räntebindningstider över tre månader till och med ett år var 2,20 procent i augusti mot 2,19 procent i juli.

Majoriteten av bostadslånen tas fortfarande med rörlig ränta men andelen som tas med bunden ränta ökar. Av hushållens nya lån från bostadsinstitut togs i augusti 33,8 procent av lånebeloppet med bunden ränta mot 30,4 procent i juli. Trenden med ökad andel som tas med bunden ränta är nu uppe i fyra månader i rad. I maj var andelen 21,3 procent.

Även MFI:s utlåningsräntor på nya avtal till icke-finansiella företag ökade i augusti. Genomsnittsräntan ökade från 2,00 procent i juli till 2,12 procent i augusti.

Stabil tillväxttakt för utlåning till hushåll i augusti
Den årliga tillväxttakten för utlåning till hushåll var vid utgången av augusti 8,8 procent. Därmed var utlåningstillväxten oförändrad jämfört med juli. I december 2009 låg tillväxttakten på utlåning till hushåll på 9,3 procent.

Vid utgången av augusti hade hushållen sammanlagt lån hos MFI på 2 452 miljarder. Utlåningen till bostadsändamål stod för 1 649 miljarder medan hushållens konsumtionslån uppgick till 155 miljarder. Tillväxttakten för hushållens bostadslån var 10,3 procent medan konsumtionslånen ökade med 4,7 procent sedan motsvarande period föregående år.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag forsätter att uppvisa negativ tillväxttakt. I augusti var tillväxttakten -1,5 procent medan den var -1,8 procent i juli. Utlåningen till icke-finansiella företag uppgick vid utgången av augusti till 1 703 miljarder. I augusti 2009 uppgick utlåningen till icke-finansiella företag till 1 728 miljarder och tillväxttakten var då 2,9 procent.

Lägre tillväxttakt för både M1 och M3
Tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, var i augusti 4,7 procent. Det var en nedgång jämfört med juli då tillväxttakten var 7,6 procent. M1 uppgick totalt till 1 621 miljarder.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3 minskade från 5,4 procent i juli till 2,8 procent i augusti. I augusti 2009 var tillväxttakten i M3 -1,3 procent. Totalt uppgick M3 i augusti 2010 till 2 209 miljarder.

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Publicerad: 2010-09-27

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 28 september 2010