Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1490
Regeringen vill förbättra bostadsmarknaden så att så många som möjligt ska kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad. För att nå dit krävs ett helhetsgrepp över bostadsfrågorna och bättre förutsättningar för att få fart på planprocesser och byggande.

I och med den nyinrättade posten Civil- och bostadsminister samlas nu det ansvar som tidigare varit uppdelat mellan Finansdepartementet och Miljödepartementet istället helt på Socialdepartementet. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall ansvarar även för frågor som rör statlig förvaltning, offentlig upphandling och trossamfund.

- Det har under alltför många år byggts för få bostäder i Sverige, och det vill jag ändra på. Som bostadsminister kommer jag att lägga stor kraft vid att identifiera hinder och skapa förutsättningar för en högre takt i bostadsbyggandet. Bostadspolitiken kräver långsiktighet och kontinuitet, och jag ser fram emot att tillsammans med branschens aktörer arbeta vidare på den goda grund som lades under förra mandatperioden, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Stärkt ställning för hyresrätten
Under en lång rad av år har det byggts för lite bostäder, i synnerhet hyresrätter. Flera åtgärder har genomförts under den gångna mandatperioden för att locka fler att bygga och äga hyresrätter, framförallt har hyressättningssystemet genomgått en historisk reform som nu ökar intresset att investera i hyresrätter. Regeringen vill fortsätta att arbeta för att stärka hyresrättens ställning och i det sammanhanget kan de förslag som bostadsmarknadens parter framfört till regeringen prövas.

Under mandatperioden avser regeringen också att utöka möjligheten att göra så kallade till- och frånval i hyreskontrakt och därmed göra hyresrätten som upplåtelseform mer attraktiv.

Ägarlägenheter i befintliga fastigheter
Under 2009 infördes ägarlägenheter som en ny upplåtelseform på den svenska bostadsmarknaden. Intresset att bygga ägarlägenheter har tagit fart vilket visar att detta kommer att utgöra ett viktigt tillskott, både för att öka människors valfrihet och för det totala bostadsbyggandet. Därför är det viktigt att gå vidare och utvidga möjligheterna för även befintliga bostadsfastigheter att kunna omvandlas till ägarlägenheter. Det skapar förutsättningar för en större blandning av bostäder och upplåtelseformer i områden som i dag enbart består av hyresrätter. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning med målsättningen att den nya lagstiftningen som medger ägarlägenheter i befintliga fastigheter ska träda i kraft under mandatperioden.

Förbättrade möjligheter till andrahandsuthyrning
Unga har i dag svårt att skaffa en bostad, särskilt i storstäderna och andra tillväxtområden. En viktig åtgärd på kort sikt är att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre. Intresset att hyra ut ett rum eller delar av sin bostad behöver stimuleras. Regeringen satsar därför ca 100 miljoner kronor per år för att öka schablonavdraget för privatpersoners hyresintäkter från den egna bostaden från 12 000 kronor per år till 18 000 kronor per år.

Publicerad: 2010-10-10

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 12 oktober 2010