För tredje månaden i rad var den årliga tillväxttakten för de monetära finansinstitutens (MFI:s) utlåning till hushållen oförändrad. Det innebär att tillväxttakten i april uppgick till 4,6 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

MFI:s utlåning till hushåll uppgick i april till 2 802 miljarder kronor. Det är en ökning med 120 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 103 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 4,8 procent. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I april uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 254 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån vilka oftast saknar säkerhet samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet.

I april var tillväxttakten på MFI:s utlåning till icke-finansiella företag 2,4 procent. Det är lägre jämfört med mars då tillväxttakten var 3,3 procent. MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i april till 1 887 miljarder kronor. Det är en ökning med 45 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen vilket i april uppgick till 570 miljarder. Lån till bostadsrättsföreningar uppgick till 340 miljarder. Det bör noteras i samband med analys av tillväxttakten för icke-finansiella företag att den är mer volatil än exempelvis tillväxttakten för hushållen.

Knapp nedgång för hushållens räntor
Hushållens räntor på lån sjönk under april månad. Den genomsnittliga räntan på hushållens nya avtal hos MFI uppgick i april till 3,07 procent vilket kan jämföras med 3,11 procent i mars. Den rörliga räntan på nya avtal steg från 3,18 procent i mars till 3,19 procent i april. För lån med räntebindningstid på 1 till 5 år låg räntan för nya avtal på 2,95 procent i april vilket kan jämföras mot 3,02 procent i mars. I april var den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån 3,00 procent vilket kan jämföras med 3,01 procent i mars.

I april var hushållens genomsnittsränta för nyinsättningar på bankkonton 0,70 procent vilket är en ökning jämfört med mars då räntan var 0,69 procent. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag uppgick i april till 1,50 procent vilket innebär att räntan är oförändrad jämfört med föregående månad.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i april till 2,85 procent jämfört med mars då den låg på 2,80 procent.

Ökad tillväxttakt för M3 men M1 minskade
I april var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 5,5 procent. Det kan jämföras med mars då tillväxttakten var 5,6 procent. M1 uppgick i april till 1 694 miljarder. Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i april 2,5 procent. I mars var tillväxttakten 1,9 procent. Totalt uppgick M3 i april till 2 404 miljarder.

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Publicerad: 2013-05-29

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 31 maj 2013