Det är en fortsatt positiv bild som målas upp när svenska fastighetsbolag bedömer marknaden framöver. Antal företag som tror på högre fastighetspriser har ökat sedan början av året.

Fler tror också på stigande hyresintäkter och en bättre tillgång till lånat kapital för investeringar. Det visar undersökningen Fastighetstempen som PwC genomfört bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen.

Fastighetsmarknadens affärsklimat blir allt mer positivt. Nästan hälften, 46 procent, av fastighetsägare och investerare som ingår i undersökningen räknar med stigande fastighetspriser under de kommande tolv månaderna. En ökning från 35 procent från första kvartalet i år.

Så många som 76 procent räknar med att det egna företagets hyresintäkter ska öka och 62 procent ser stigande hyresintäkter för branschen som helhet.

När det gäller tillgång till lånefinansiering för investeringar tror 60 procent att det kommer att öka, jämfört med 54 procent vid årets början. Över hälften räknar också med att tillgången till eget kapital kommer att öka och en fjärdedel tror på en ökad tillgång till kapital genom alternativa finansierings-former.

– Det blir intressant att följa utvecklingen där det för närvarande förefaller vara flera parametrar som samverkar i en positiv riktning vilket borde resultera i en livlig transaktionsmarknad framöver, säger Robert Fonovich, ansvarig för Real Estate inom PwC.

Liksom tidigare förväntas institutioner, börsbolag och privata bolag vara nettoköpare under det kommande året. Men fler än tidigare tror också på utländska investerare som nettoköpare.

– Utländska aktörer blir allt mer aktiva vilket beror på att tillgången till lånekapital har ökat och att stora internationella fastighetsfonder börjar få upp Norden på sin radar, kommenterar Robert Fonovich. De fastigheter som bedöms av respondenterna som mest attraktiva när det gäller bästa avkastning ligger inom kontors- och bostadssektorn. Intresset för handelsfastigheter minskar.

Den faktor som påverkar transaktionsmarknaden mest framöver är tillgång på kapital. Därefter kommer räntan och på tredje plats ekonomisk stabilitet. Minst viktig bedöms inflationsutveckling vara i undersökningen.

Över hälften av fastighetsbolagen planerar att nyanställa under de kommande 12 månaderna. Det är en ökning med nio procent sedan föregående mätning.

Om undersökningen
PwC:s Real Estate presenterar Fastighetstempen för andra gången och följer därmed upp undersökningen från första kvartalet 2013. Undersökningen genomförs bland beslutsfattare i den svenska fastighetsbranschen. Fastighetstempen fångar regelbundet upp aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och olika finansiella aktörer. Syftet är att visa hur bolagen ser på utvecklingen för de kommande tolv månaderna för såväl det egna företaget som branschen i helhet. Undersökningen bygger på 97 intervjuer under perioden september-oktober 2013.

Publicerad: 2013-12-03

Källa: www.pwc.se; PwC; Hämtad 10 december 2013