Den stora mängden tillgängligt internationellt kapital gör att investerarna också börjar titta på andra återhämtningsmarknader, som till exempel Spanien. Rapporten visar att 67 procent av de svarande anser att det finns goda möjligheter till förvärv i Spanien. Skeptikerna pekar dock på att det är svårt att få lån och att investeringsrisken är hög så länge det inte finns några tecken på att tillväxten tilltar.

Sverige och Stockholm håller sig väl i konkurrensen och har fortfarande starkast fastighetsklimat i Norden men backar till en nionde plats på årets lista.

– Våra egna analyser under hösten har visat på en mycket positiv syn på den svenska fastighetsmarknaden bland svenska aktörer. En av orsakerna till att Stockholm tappar i en internationell jämförelse kan vara att utländska aktörer upplever den svenska marknaden som fullprissatt där framtida hyresutveckling till stor del redan prissatts. För att hitta de riktigt goda möjligheterna krävs i så fall lokal närvaro som ger möjlighet att hitta affärer under radarn vilket passar inhemska aktörer bättre, säger Robert Fonovich, ansvarig för fastighetssektorn inom PwC.

Över 70 procent av investerarna i undersökningen anser att en brist på lämpliga förvärvsobjekt kommer att påverka deras verksamhet i måttlig eller betydande omfattning under 2014. Nästan sex av tio tror att den ökande konkurrensen har resulterat i att de bästa fastigheterna på Europas viktigaste marknader nu är övervärderade.

Konkurrensen om kärntillgångar gör att investerarna i större utsträckning överger sin tidigare inriktning på objekt med liten risk på stora europeiska marknader som London, München och Paris. I stället prioriteras förvärv av fastigheter som ger stadiga inkomster i mindre städer. Investerarna söker sig också till mindre attraktiva fastigheter på de största marknaderna som ger goda inkomster eller som med god förvaltning kan omvandlas till kärntillgångar. Så många som 71 procent överväger därför nybyggnation som ett sätt att införliva högkvalitativa fastigheter i sina portföljer.

– Vi tror att marknaden för fastighetsinvesteringar kommer att domineras av en allt större konkurrens om tillgångar under 2014. Internationellt kapital fortsätter att strömma in i Europa med sikte på primärtillgångar på viktiga orter. Eftersom utbudet är begränsat påverkas priserna fortsatt, i synnerhet i världsstäder som London. Investerarna tvingas då att ta större risker vilket kan förklara det pånyttfödda intresset för nybyggnation. Det handlar dock inte om en rusning till de mest riskfyllda marknaderna. Investerarna är framför allt intresserade av hållbar avkastning på fastigheter av hög kvalitet i bra lägen, avslutar Robert Fonovich.

Rapporten visar att det kommer att finnas betydande mängder tillgängligt kapital på de europeiska fastighetsmarknaderna 2014 och 71 procent tror att tillgången på kapital för refinansiering och nyinvesteringar ökar i år. En del av detta kapital är visserligen inhemskt, men fortsatta stora investeringsflöden väntas från nationella placeringsfonder, i synnerhet från Asien. Nästan 80 procent tror att kapitalströmmarna från Sydostasien kommer att öka under 2014.

Det ljusnar också på marknaden för fastighetslån: 51 procent förväntar sig att tillgången på lån till refinansiering eller nyinvesteringar kommer att öka i år, och bara 15 procent tror på en minskning.

Publicerad: 2014-01-21

Källa: www.pwc.se; PwC; Hämtad 28 januari 2014