Den totala arealen för landets lantbruksenheter uppgår till 35,3 miljoner hektar enligt fastighetstaxeringen 2008. Sveriges totala landareal är 41 miljoner hektar, vilket innebär att lantbruken upptar 87 procent.

Lantbrukens areal består till största delen av skogsmark. Den uppgår till 22,3 miljoner hektar eller drygt 62 procent. Den övriga lantbruksarealen fördelar sig på skogsimpediment (18 procent), åkermark (8 procent), betesmark (2 procent) samt övrig mark (10 procent).

Nästan hälften av all skogsmark (49 procent) ägs av fysiska personer och 40 procent ägs av aktiebolag.

Det totala taxeringsvärdet för de vanligaste typerna av lantbruk ökade med 42 procent till totalt 728 miljarder kronor i samband med den förenklade fastighetstaxeringen 2008.
Definitioner och förklaringar

Med lantbruk avses i denna undersökning typkod 110 (obebyggd lantbruksenhet), typkod 113 (lantbruksenhet med bostadsvärde < 50 000 kr) samt typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet).

Vid fastighetstaxering för lantbruk redovisas areal för följande ägoslag, som tillsammans utgör taxeringsenhetens totala areal: areal för skogsmark, skogsmarksimpediment, åker, bete och övrig mark. Skogsmark är mark lämplig för virkesproduktion om den kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke per hektar om året. Skogsimpediment är mark som bär skog, men som inte kan producera minst en kubikmeter virke per hektar om året. Åkermark är mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöjas. Betesmark är mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas. Övrig mark är tomtmark, vägar, kraftledningsgator m.m.

Publicerad: 2009-03-30

Källa: www.scb.se ; Statistiska Centralbyrån; Hämtad 31 mars 2009