Näringsminister Maud Olofsson och den norska olje- och energiministern Terje Riis-Johansen har i dag vid ett möte i Stockholm undertecknat en överenskommelse om principerna för det vidare arbetet med att etablera en gemensam elcertifikatsmarknad i Sverige och Norge.

- Vi har ett gemensamt ansvar för klimatet och för utvecklingen av förnybar energi. Ett gemensamt elcertifikatssystem är ett steg i rätt riktning. En självklar del i detta är också att de överföringsförbindelser vi kommit överens om i det nordiska samarbetet genomförs som planerat, säger näringsminister Maud Olofsson.

Gemensamt möta klimatkrisen
Ministrarna är eniga om att en gemensam elcertifikatsmarknad kommer att ge fördelar för båda länderna i arbetet med att möta klimatkrisen och stärka försörjningstryggheten. En gemensam certifikatsmarknad lägger grunden för betydande investeringar i förnybar elproduktion och skapar ett långsiktigt samarbete och åtagande i både Sverige och Norge.

Teknikneutralitet
Det tas sikte på att etablera en gemensam elcertifikatsmarknad från den 1 januari 2012. Norge är inställt på att anta ett lika ambitiöst åtagande som Sverige räknat från den tidpunkt som den gemensamma marknaden startar. Sverige har sedan tidigare gjort bedömningen att ett nytt mål inom elcertifikatsystemet bör sättas upp i nivå med 25 TWh ny förnybar elproduktion till 2020. En gemensam elcertifikatsmarknad bör vara teknikneutral och i linje med den nuvarande svenska.

tor utbyggnad av elnät
Den stora satsningen på förnybar energi kräver omfattande utbyggnad av elnäten i Norden. Ministrarna lägger stor vikt vid det nordiska samarbetet och både Sverige och Norge ska bidra till att viktiga överföringsförbindelser kommer på plats för att säkra utbyggnaden.

Publicerad: 2009-09-07

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 9 september 2009