Regeringen har gett ett extra bidrag till Internationella jordbruksutvecklingsfonden, IFAD, som i huvudsak ska användas för att stödja småskaligt jordbruk i utvecklingsländerna. Upp till 25 procent ska användas av IFAD i samarbete med FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, FAO, för användning av teknisk expertis i anslutning till projekten.

- Att satsa på jordbrukare i de fattigaste länderna är ett sätt att öka matproduktionen, minska svälten, och se till så att människor ges möjlighet att försörja sig. FAO beräknar att matproduktionen måste fördubblas till 2050, för att klara av detta är satsningar som denna oerhört viktiga, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson och biståndsminister Gunilla Carlsson.

Investeringar i småskaligt jordbruk kan bidra till högre livsmedelsproduktion i utvecklingsländer, främja tillväxt och samtidigt medverka till att bekämpa fattigdom. IFAD:s arbete som just inriktas på denna typ av investeringar i jordbruk och landsbygdsutveckling har en viktig roll i utvecklingsländernas livsmedelsförsörjning.

De internationella livsmedelspriserna nu sjunkit något från toppnoteringarna år 2008 men ligger fortfarande högt, särskilt på de nationella marknaderna i utvecklingsländerna. Försörjningsproblemen i dessa länder förvärras nu dessutom av den ekonomiska krisen.

Utöver de höga livsmedelspriserna har också den globala finansiella krisen haft stora konsekvenser för utvecklingsländerna i form av minskad handel, lägre nivåer av utländska direktinvesteringar, minskad turism och minskande återremitteringar och som följd av detta krympande nationella statsbudgetar. Den finansiella krisen har också medfört att småjordbrukare har blivit mer sårbara då både tillgången till krediter och möjligheterna till alternativa inkomstkällor har minskat.

Publicerad: 2009-09-28

Källa: www.regeringen.se ; Regeringen; Hämtad 29 september 2009