Användning av olja för uppvärmning och varmvatten i småhus fortsätter att minska. Statistiken för 2008 visar på en minskning med 21 procent jämfört med 2007 och med 75 procent under den senaste femårsperioden.

Vanligast är fortfarande uppvärmning enbart med el, visar ny statistik från Energimyndigheten.

– Statistiken för småhus 2008 följer i stort de trender vi har sett under 2000-talet; olje- och elanvändning minskar, och fjärrvärme- och biobränsleanvändningen ökar, säger Linn Stengård, handläggare vid Energimyndigheten.

Det vanligaste uppvärmningssättet i småhus är fortfarande uppvärmning enbart med el. Detta har drygt 42 procent av samtliga småhus i Sverige. I denna siffra inkluderas även småhus som värms med värmepumpar. Den ökning av värmepumpar som vi har sett tidigare år har nästan avstannat mellan de två senaste åren.

En kombination av el och biobränsle är det näst vanligaste uppvärmningsalternativet i svenska småhus. Till biobränsle räknas ved, flis, spån och pellets.

– Om trenden med minskad elanvändning och ökad biobränsleanvändning håller i sig kommer biobränsle att stå för lika stor del av energianvändningen som el inom ett par år, säger Linn Stengård.

Antal småhus som används för permanentboende, inklusive småhus på lantbruksfastigheter, uppgick år 2008 till cirka 1,74 miljoner.

Om undersökningen
Syftet med energistatistiken för småhus är att ge information om bland annat uppvärmningssätt och energianvändning i permanentbebodda småhus och fritidshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen är frivillig och enkäterna skickas till cirka 6 800 småhusägare. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1977.

Publicerad: 2009-09-22

Källa: www.energimyndigheten.se ; Energimyndigheten; Hämtad 29 september 2009