Att mäta företagens påverkan på miljön i kronor och ören blir vanligare och leder till att ekosystem och biologisk mångfald nu växer till strategiskt viktiga frågor för företagen. Trots det behandlar bara två av världens 100 största företag minskande biologisk mångfald som en strategisk risk. Det visar en analys som PwC gjort i samband med en större rapport från FN:s miljöprogram.

Rapporten TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity Report for Business - Executive Summary indikerar att framförallt de stora företagens påverkan på miljön kommer att granskas och värderas av till exempel analytiker och investerare med ett mycket större allvar än tidigare, i takt med att utvärderingsverktyg nu utvecklas. Det uppskattas att de totala kostnaderna för de 3 000 största företagens påverkan på miljön uppgår till runt 2,2 biljoner dollar. Denna kostnad kommer att avspeglas i prissättning av varor, i tillgänglighet på produkter och finansiering och avbrott i distributionskedjan för såväl företag, leverantörer som för konsumenter. Minskningen av världens naturresurser påverkar på sikt alla företag. Trots det är det bara två av de 100 största företagen som idag ser de minskande naturtillgångarna som en strategisk risk.

Några av de naturresurser vars ekonomiska värde har undersökts är; vatten i livsmedelsproduktion, trä för förpackningar, möbler och papper, odlingsmark samt fibrer för kläder.

- Vår användning av naturresurser, oavsett om det handlar om jordbruksmark i mälardalen eller regnskog i Sydamerika, kan liknas vid ett stort internationellt lager av tillgångar som inte prissatts. Företag måste börja se resurserna i ekosystemen som en del av tillgångarna, precis som fabriker och maskiner, och beräkna dess värde, säger Lars-Olle Larsson, partner inom PwC.

En av fyra vd:ar för globala företag anser att biologisk mångfald har en positiv inverkan på företagens tillväxt. 50 procent av de latinamerikanska och 45 procent av de afrikanska vd:arna uppger att en minskning av biologisk mångfald är en utmaning för företagens tillväxt. I Europa är siffran betydligt lägre. Färre än vart femte företag i Europa ser biologisk mångfald som en strategiskt viktig fråga.

När företagsledare uttrycker sina visioner för en hållbar framtid menar de att priserna måste inkludera företags påverkan på miljön och den biologiska mångfalden. Det framkommer i en annan färsk rapport som tagits fram av PricewaterhouseCoopers för World Economic Forum vid davosmötet i januari i år.

- De ekonomiska aspekterna av utarmningen av den biologiska mångfalden och ekosystemen blir allt mer synliga för företagen. Den kunskap som nu sammanfattats i TEEB-rapporten och annan forskning leder till att fler företag måste anstränga sig för att möta nya krav om hållbar utveckling, avslutar Lars-Olle Larsson.

Om rapporten
TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity Report for Business - Executive Summary 2010 är en del av den slutliga TEEB-rapporten som kommer att lanseras under konferensen om biologisk mångfald i Nagoya, Japan i oktober 2010. Rapporten uppmanar till utveckling av nya redovisnings- och rapporteringsramverk och riktlinjer för företag.

Publicerad: 2010-09-22

Källa: www.pwc.com ; PricewaterhouseCoopers; Hämtad 23 september 2010