Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.
Miljöskatter är ett bra sätt att komma till rätta med utsläppen av koldioxid anser de flesta svenska företag. Samtidigt är företagen oroade över att regeringens kommande klimatpropositionen kan få negativa konsekvenser för den egna verksamheten. Många företag är även missnöjda med regeringens hantering av och information om systemet för miljöskatter. Det visar en ny undersökning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Jordbruksverket redovisar till regeringen förenklingsförslag för lantbruket värda mellan 70 och 90 miljoner kronor. Detta motsvarar 20 - 25 procent av lantbrukarnas administrativa börda. Största delen av förslagen berör lantbrukare med djur och de som söker EU-stöd. Enligt regeringens mål ska den administrativa bördan för företagen minska med minst 25 procent till 2010.

Starkt påverkade uppåt av den svagare kronkursen steg import- och exportpriserna från oktober till november med 0,5 procent respektive 1,7 procent. Producentpriserna totalt sett steg under samma period med 0,7 procent.

Tryggheten i den europeiska elförsörjningen försämras. Det visar den tionde upplagan av Capgeminis internationella studie av energimarknaden. Problemen förstärks ytterligare av den pågående finanskrisen. Minskade investeringar i produktionskapacitet påverkar både elförsörjningen och omställningen till förnyelsebar energi.

Energimyndigheten har testat sex pelletskaminer, och två kombikaminer som kan eldas med både pellets och ved. Resultatet visar att jämfört med elvärme kan eldning med pellets nästan halvera kostnaden för uppvärmning.

Odlingen av spannmål ökade med tio procent i år. Däremot ökade den totala skörden bara med tre procent eftersom avkastningen per hektar var låg i stora delar av landet. Framförallt i mellersta och västra Sverige var skördenivåerna låga jämfört med tidigare år. Exempel på län med låga hektarskördar för flera av grödorna är Stockholms, Uppsala och Västra Götalands län.

Kunskaperna om vad det kostar att montera ned ett gammalt vindkraftverk och återställa platsen som det stått på har varit bristfälliga. Därför har det nu gjorts en studie där man undersökt vilka faktorer som påverkar kostnaderna samt ungefär hur stor del av investeringskostnaden som det handlar om.

Den här hösten har det såtts uppemot 70 000 hektar höstraps. Det är 6 procent mer än förra året och 43 procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Det är framförallt i Skåne som odlingen av höstraps har ökat. I flertalet av de övriga länen har arealen tvärtom minskat.

Till följd av finanskrisen och sjunkande spannmålspriser är priserna på mineralgödsel på väg neråt. Detta gäller på den internationella marknaden, där priserna börjar närma sig den nivå som gällde före hösten 2007. Priserna i Sverige släpar efter men bör följa med neråt.