Råvaror & Valutor

Här presenteras finansnyheter om råvaror och valutor. Dessa nyheter rör råvarupriser och valutakurser.
Regeringen kommer inom kort att fatta beslut om stöd till biogas. Pengarna ska användas för att få igång gödselbaserad biogasproduktion.

Kraftigt ökade stöd till energieffektivisering i byggnader, höjd skatt för bilar med hög bränsleförbrukning och skarpare byggregler. Det är några av förslagen i Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110), som i dag överlämnas till näringsminister Maud Olofsson.

Skörden av spannmål blev 5,2 miljoner ton i år. Årets skörd är fyra procent större än förra årets. Jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren är årets spannmålsskörd fem procent större. Det visar en preliminär beräkning baserad på intervjuer med 1 000 lantbrukare.

Regeringen har idag beslutat att möjliggöra för att det interna nätet i en vindkraftspark ska kunna byggas utan krav på nätkoncession. Beslutet är ett led i regeringens arbete för att öka utbyggnaden av förnybar energi.

Användningen av fossila bränslen ger inte bara påverkan på växthuseffekten. Petroleumbränslen utgör halva mängden av alla kemiska produkter som är klassade som hälsofarliga. För övriga hälsofarliga kemiska produkter har mängderna ökat vilket till stor del beror på ökad export.

Den senaste statistiken som beskriver sysselsättningen i jordbruket visar att antalet sysselsatta var 177 615 personer 2007. Det är en ökning med drygt 3700 personer, två procent, sedan 2005 då undersökningen genomfördes förra gången.

Fram till strax efter årsskiftet noterades kraftiga prishöjningar globalt på jordbruksprodukter. Därefter har priserna fallit avsevärt, men sett i ett längre perspektiv är de nominella priserna fortfarande höga. Spekulationshandel kan ha bidragit till de kraftiga prissvängningarna och oron på finansmarknaderna kan påverka utvecklingen.

Från augusti till september sjönk importpriserna med 0,4 procent, främst beroende på lägre priser på råolja. Exportpriserna steg med 0,5 procent medan producentpriserna totalt ökade med 0,2 procent under samma period.

De allvarligaste skadorna av törskatesvampen på tallungskog finns i nordöstra Norrbotten visar årets inventering av skador som gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Det är andra året i rad som SLU kartlägger skador av törskatesvamp. I år har området som inventerats utökats till att omfatta hela Norrbottens län samt Västerbottens län. Törskatesvampen som angriper unga tallar förekommer i båda länen.