I september hade hushållens lån från monetära finansinstitut (MFI) en årlig tillväxttakt på 4,8 procent. Det innebär att tillväxttakten var oförändrad jämfört med augusti. I september 2012 var tillväxttakten 4,5 procent. Begreppet MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut.

I september uppgick hushållens lån hos MFI till 2 864 miljarder kronor. Det är en ökning med 127 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen kan främst förklaras av bostadslånen som stod för 113 miljarder av ökningen och hade en årlig tillväxttakt på 5,1 procent i september. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. I september uppgick hushållens utestående bostadslån hos MFI till 2 307 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen utgörs bland annat av konsumtionslån, vilka oftast saknar säkerhet, samt övriga lån där bland annat lantbruksfastighet utgör säkerhet. Hushållens konsumtionslån uppgick i september till 171 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 3,7 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i september till 1 884 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 1,0 procent. Det innebär att tillväxttakten minskade jämfört med augusti då den var 1,9 procent. I september 2012 var tillväxttakten 2,8 procent. Av de icke-finansiella företagens lån står lån med säkerhet i flerbostadshus för den största andelen vilket i september uppgick till 578 miljarder. Lån till bostadsrättsföreningar uppgick till 345 miljarder.

Nedgång i utlåningsräntorna till hushållen
Hushållens genomsnittliga ränta på nya avtal var i september lägre än i augusti. Den uppgick totalt till 2,96 procent i september jämfört med 2,99 procent i augusti. Nedgången kan främst förklaras av nedgången i den rörliga räntan, som sjönk från 3,01 procent i augusti till 2,94 procent i september. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån var i september oförändrad jämfört med augusti och uppgick till 2,87 procent.

MFI:s genomsnittliga utlåningsränta på nya avtal till icke-finansiella företag uppgick i september till 2,89 procent jämfört med 2,76 procent (reviderad siffra) i augusti.

I september var hushållens genomsnittsränta på nyinsättningar på bankkonton 0,67 procent vilket innebär att räntan gick upp jämfört med augusti då den var 0,65. Räntan på konton med bindningstid eller begränsat antal fria uttag var i september 1,48 procent, vilket är en ökning jämfört med augusti då räntan var 1,45 procent.

Minskad tillväxttakt för M1 och M3
I september var den årliga tillväxttakten för det smala penningmängdsmåttet, M1, 5,0 procent. Det kan jämföras med augusti då tillväxttakten var 6,3 procent. M1 uppgick i september till 1 746 miljarder kronor.

Tillväxttakten i det breda penningmängdsmåttet, M3, var i september 1,3 procent, vilket är en minskning jämfört med augusti då tillväxttakten var 2,4 procent. Totalt uppgick M3 i september till 2 460 miljarder.

M1 består av allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt allmänhetens avistainlåning i MFI och staten. M3 inkluderar förutom M1 även inlåning med vissa villkor, repor, andelar i penningmarknadsfonder och korta värdepapper.

Publicerad: 2013-10-25

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 28 oktober 2013