Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 936
Inflationstakten var minus 0,1 procent i oktober, vilket är en nedgång från september då den var 0,1 procent. Från september 2013 till oktober 2013 sjönk KPI med 0,2 procent i genomsnitt.

Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,6 procent i oktober.

Utvecklingen från september
KPI sjönk med i genomsnitt 0,2 procent från september 2013 till oktober 2013.

Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar på livsmedel (-0,9 procent) samt drivmedel (-2,6 procent) med 0,1 procentenhet nedåt vardera.

Nedgången motverkades av prishöjningar på kläder (1,1 procent) samt rekreation och kultur (0,5 procent), som tillsammans bidrog med 0,1 procentenhet uppåt.

Utvecklingen det senaste året
Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var minus 0,1 procent i oktober, vilket är lägre än september då den var 0,1 procent.

Till den totala nedgången sedan oktober 2012 bidrog främst räntekostnader (-6,0 procent) med minus 0,3 procentenheter, men även drivmedel (-4,3 procent) och rekreation och kultur (-1,5 procent) bidrog med 0,2 procentenheter nedåt vardera.

Nedgången motverkades av prisutvecklingen för livsmedel (1,8 procent) och hyror (2,1 procent), som påverkade med 0,2 procentenheter uppåt vardera.

För samtliga huvudgruppers bidrag hänvisas till tabellen nedan och för detaljerade uppgifter om prisförändringar se tabell 19 i Statistiskt Meddelande. KPI för oktober 2013 var 314,40 (1980=100).

Underliggande inflationstakt
Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,6 procent i oktober, vilket är en nedgång från september då den var 0,9 procent. Från september till oktober sjönk KPIF med 0,2 procent i genomsnitt. Under samma period förra året steg KPIF med 0,1 procent.

KPIF är ett mått på underliggande inflation som SCB beräknar på uppdrag av Riksbanken.

HIKP och inflationstakten i EU/EMU
Harmoniserat index för konsumentpriser (HIKP) har utvecklats som ett inom EU jämförbart mått på inflation. Beräkningen av måttet skiljer sig något från beräkningen av KPI och det är inte heller helt och hållet samma produkter som prismäts. Exempelvis exkluderas egnahemsägarnas räntekostnader från HIKP. Att varukorgarna skiljer sig åt innebär också en skillnad i produkternas relativa vikter, vilket kan ge vissa skillnader i utfall.

Inflationstakten enligt HIKP i Sverige var 0,2 procent i oktober 2013. Från september 2013 till oktober 2013 sjönk priserna med 0,2 procent i genomsnitt. Under samma period föregående år steg priserna med 0,1 procent. HIKP var 114,10 (2005=100) i oktober 2013.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser september 2013. Inflationstakten för EU var då 1,3 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,1 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,5 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,7 procent för EMU-länderna i oktober 2013.

Publicerad: 2013-11-12

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 13 november 2013