Riksdagen har beslutat om en rad skatteförändringar som gäller från årsskiftet. Här hittar du ett urval som gäller privatpersoner eller företag och organisationer.

Privatpersoner
Jobbskatteavdrag
Jobbskatteavdraget utökas och innebär en skattelättnad med upp till cirka 4 000 kr per år.

Sänkt skatt för pensionärer
Alla som fyllt 65 år vid ingången av 2014 och betalar inkomstskatt får en skattesänkning. För de flesta pensionärerna innebär det en nettoinkomstökning med 1 200 till 1 400 kr per år.

Sänkt särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)
Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta med skattepliktiga inkomster som inte utgör sjöinkomst sänks med 5 procentenheter till 20 procent.

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade förmånsbilar
Tjänstebilar som drivs med el eller gas får rabatt på förmånsvärdet i ytterligare tre år.

Att flytta
Folkbokföring av den som har dubbel bosättning ska ske med hänsyn till samtliga omständigheter. Familjen kommer därför inte att spela samma avgörande roll som hittills. Det ska finnas möjlighet att göra en mer flexibel bedömning av flera olika faktorer.

Barns bosättning
Bedömningen av barns folkbokföring ska, på samma sätt som för vuxna, prövas utifrån samtliga omständigheter. En dom eller ett avtal om barnets boende kan få betydelse vid denna bedömning. Om barnet vistas växelvis ungefär lika mycket hos var och en av vårdnadshavarna (50/50) kan barnet folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om. Ett beslut om barnets folkbokföring kan överklagas av en av vårdnadshavarna. De behöver alltså inte överklaga gemensamt.

Invandring
Barn som föds i utlandet av en kvinna som är folkbokförd i Sverige, ska i fortsättningen inte folkbokföras vid födelsen. I stället ska dessa barn folkbokföras först om och när de flyttar in till Sverige från utlandet.

Kravet på att en person född i utlandet måste ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt för att kunna bli folkbokförd blir tydligare i lagtexten.

Företag och organisationer
Inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden
Kollektivavtalsstiftelser och personalstiftelser får från årsskiftet ge skattefria bidrag till utbildning.

Sänkt arbetsgivaravgift för anställda som arbetar med forskning eller utveckling
Det införs ett incitament för forskning och utveckling genom sänkta arbetsgivaravgifter. Skatteincitamentet ska ges i form av ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

Ändringar i löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna och i reglerna om räntefördelning
I 3:12-reglerna genomförs vissa förändringar som påverkar den så kallade löneunderlagsregeln.

- Det lönebaserade utrymmet blir 50 procent av lönen redan från första kronan.
- Man måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget.
- Det lönebaserade utrymmet får inte överstiga 50 gånger egen eller närståendes lön.
- Kravet på det högsta löneuttaget sänks från 10 till 9,6 inkomstbasbelopp, dock först från beskattningsåret 2016.
- Den dubbla koncerntillhörigheten slopas, nu måste man äga mer än 50 procent av kapitalet i företaget.
- För att få utnyttja löner i ett dotterföretag som är ett handelsbolag krävs att det är helägt, direkt eller indirekt, av moderföretaget.
- Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs från 5,5 till 6 procentenheter. Ändringen berör enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag.

Sänkta egenavgifter
Företagare får sänkta egenavgifter när 7,5 i stället för 5 procent av inkomsten får dras av innan avgifterna beräknas. Det maximala avdragsbeloppet höjs med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år. Begränsningsregeln som gäller avdrag för egenavgifter för delägare i handelsbolag och personer som tillsammans driver näringsverksamhet tas bort.

Slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader
Skattefriheten för fastighetsinkomster från specialbyggnader och vissa lantbruksenheter slopas. Förändringen berör 51 300 fastigheter där de dominerande grupperna är ecklesiastikbyggnader, vårdbyggnader, skolbyggnader samt bad-, sport- och idrottsanläggningar.

Kassaregister även för torg- och marknadshandel
Från och med den 1 januari 2014 måste näringsidkare som bedriver torg- och marknadshandel använda kassaregister. Det grundläggande kravet är all försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller med kontokort ska registreras i ett kassaregister.

Ändrad deklarationstidpunkt för moms
Det blir möjligt att redovisa moms för ett beskattningsår i samband med inkomstdeklarationen för de företag som inte handlar med andra EU-länder. Tidpunkten för att lämna inkomst- och momsdeklarationerna samordnas. Syftet är att göra det lättare för företagen att redovisa skatt. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014.

Frivillig moms på uthyrning av verksamhetslokaler
Ansökan och anmälan till Skatteverket slopas i de flesta fall vid frivillig skattskyldighet. Från den 1 januari 2014 behöver du inte längre

- ansöka om att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokal
- anmäla ändringar i förutsättningarna för den frivilliga skattskyldigheten
- anmäla om den frivilliga skattskyldigheten upphör
- anmäla om fastigheten överlåts till annan ägare.

De andra ändringarna görs för att mervärdesskattelagen (för moms) ska stämma bättre överens med lagstiftningen inom EU.

Sänkt energiskatt för blyfri flygbensin
För att begränsa utsläppen av bly från flygbensin sänks energiskatten för flygbensin som används för privat ändamål och som har en blyhalt om högst 0,005 gram per liter från 3 kronor och 91 öre till 3 kronor och 16 öre per liter.

Ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion
Koldioxidskatten för bränslen som används i värmeverk som ingår i handeln med utsläppsrätter sänks från 94 till 80 procent av den generella skattenivån.

Höjd skatt på alkohol
Punktskatten på öl, vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter höjs med ca 7 procent och på sprit med 1 procent.

Oanmälda besök
Skatteverket får göra oanmälda besök där obeskattad tobak, alkohol och bränsle förvaras. Transporter av sådana varor ska åtföljas av ett elektroniskt EU-dokument.

Nya regler för inkomstskatt
Den 1 januari 2014 förändras reglerna för inkomstskatt för den ideella sektorn. De nya bestämmelserna innebär framför allt:

- Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund får enhetliga bestämmelser om vad som är allmännyttiga ändamål. I övrigt moderniseras och förtydligas ändamålen.
- Verksamhets- och fullföljdskravet förtydligas och moderniseras.
- Öppenhetskravet förtydligas.

Skattereduktion för gåva
De nya reglerna för inkomstskatt medför även ändringar vad gäller godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. De nya bestämmelserna innebär framför allt:

- Möjligheterna att bli godkänd som gåvomottagare ökar.
- Fler gåvor kan komma att omfattas av skattereduktion genom det nya ändamålet social hjälpverksamhet.

Organisationer som först från och med beskattningsår 2014 uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet kan tidigast ansöka om och godkännas som gåvomottagare år 2016. Detta beror på att organisationen vid ansökan måste uppfylla kraven för inskränkt skattskyldighet vid beslut om slutlig skatt året innan ansökan. Tidigaste år för ett sådant beslut är 2015.

Publicerad: 2013-12-23

Källa: www.skatteverket.se; Skatteverket; Hämtad 7 januari 2013