Antalet företagskonkurser ökade med 5 procent under 2013 jämfört med året innan, helt i linje med UC:s lagda prognos. Ökningarna var störst inom branscherna information och kommunikation samt fastighetsservice och kontorstjänster. Samtidigt uppvisade flera av de större branscherna ett minskat antal konkurser.

Antalet konkurser under året uppgick till 6 960 stycken — att jämföra med 6 660 stycken för 2012. I december uppgick antalet konkurser till 553 stycken, samma antal som jämförelsemånaden december 2012.

— Trenden är tydlig med en förbättrad konjunktur och ökad optimism i det svenska näringslivet vilket för många företag innebär ökade möjligheter till högre intäkter, förbättrad lönsamhet och starkare likviditet. Samtidigt är konkurrensen hård i många branscher vilket även innebär viss utslagning, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

-Sett ur ett längre historiskt perspektiv ligger konkurstalen i nivå med årsutfallen efter milleniumskiftet och 2004-2005, och med undantag för 1999 väl under alla utfall under 90-talet. År 2007 sticker ut med en lägstanotering på 4 875 konkurser, under den så kallade superekonomins dagar. — Det bör även noteras att många nya aktiebolag har startats de senaste åren, bland annat då kravet på aktiekapital sänktes till 50 000 kronor och revisionsplikten avskaffats för mindre bolag.

Branscher
En positiv utveckling med konkursminskningar kan skönjas för flera av de större branscherna under året, exempelvis inom partihandeln, restaurang och hotell och byggindustrin. Byggindustrin började första halvåret året med konkursuppgångar. Dessa raderades dock helt ut under det andra halvåret vilket resulterade i en konkursminskning med 3 procent för helåret. Sämre gick det för information och kommunikation samt fastighetsservice och kontorstjänster, där konkurserna ökade med 5 respektive 9 procent.

Konkurserna ökade i alla storstadslänen
Vi noterar en ökning i Stockholms län med 4 procent och i Skåne med 12 procent där ökningen i dessa länen till största del kan hänföras till konkursökningar i detaljhandeln[TF1] . I Västra Götalands uppgick ökningen till 11 procent och berodde framför allt på konkursökningar inom byggindustrin och transportbranschen. Procentuellt störst minskning var det i Dalarna, Örebro och Norrbottens län.

Konkursnedgång att vänta under 2014
— Om den ekonomiska situationen i primärt Europa och USA inte försämras ytterligare, talar den stabila inhemska ekonomin för att de flesta svenska företag får bättre förutsättningar under 2014. Vi räknar även med en stark privatkonsumtion under året till följd av låga räntor samt ökade disponibla inkomster. Detta innebär att UC:s prognos för 2014 är att företagskonkurserna kommer att minska med 2-3 procent, avslutar Roland Sigbladh.

Publicerad: 2014-01-08

Källa: www.uc.se; UC; Hämtad 10 januari 2014