Skriv ut
Överordnad kategori: Finansnyheter
Träffar: 1269
Försäljningsvolymen ökade med 1,8 procent i december jämfört med samma månad 2012. Dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,4 procent. Uppgifterna är kalenderkorrigerade.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,1 procent mellan december 2012 och december 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,0 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,8 procent mellan november 2013 och december 2013. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) ökade försäljningsvolymen med 0,8 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

HUI Research kommenterar:
Försäljningen i detaljhandeln under december månad, årets viktigaste försäljningsperiod, slog återigen rekord 2013. Jämfört med 2012, vilket var första gången på sjutton år som det inte blev ett försäljningsrekord i december, var hushållen mer optimistiska. Goda signaler från omvärlden tillsammans med ett uppdämt konsumtionsbehov gjorde att detaljhandeln för första gången översteg 66 miljarder kronor.

Den trend som vi sett tidigare under hösten fortsatte även i december; hushållen prioriterar möbler och heminredning. Dagligvaruhandeln visade en mer försiktig tillväxt än vi sett tidigare under hösten, vilket till viss del förklaras av arbetstagarjulen då många hushåll reste utomlands. Prisökningar gjorde att dagligvaruhandeln minskade i volym.

Helåret 2013, som började svagt men avslutade desto starkare, landade på en tillväxt om 1,9 procent för den totala detaljhandeln. Detta är i nivå med utvecklingen under 2012 där vi såg ett omvänt scenario, med en stark start och ett svagt avslut.

Utsikterna för 2014 är något ljusare än utfallet för 2013. Ett fortsatt stärkt konsumentförtroende, valår, löneökningar och en låg ränta ger goda förutsättningar för detaljhandeln. HUI:s prognos för detaljhandeln 2014 är en ökning med 3,0 procent, vilket är en högre tillväxt jämfört med de två senaste åren.

Publicerad: 2014-01-28

Källa: www.scb.se; SCB; Hämtad 29 januari 2014