Andelen svenska företag som uppger att de drabbats av ekobrott närmar sig nu globala nivåer, det visar PwC:s Global Economic Crime Survey 2014. Närmare en tredjedel (30 procent) av de svenska respondenterna som medverkat i undersökningen uppger att de blivit drabbade någon gång under de senaste 24 månaderna.

– Resultatet är i linje med den trend vi har kunnat se i undersökningarna från de senaste åtta åren och visar att skillnaden mellan svenska och utländska respondenter har minskat. Svenska förhållanden ligger nu närmare det globala resultatet än i något av de övriga fyra tidigare undersökningstillfällena som vi genomfört vartannat år, berättar Magnus Lindahl, Director Forensic Services, PwC Sverige.

Sverige ej förskonat från korruption och mutor
Bland de svenska respondenterna anger en tredjedel att de drabbats av ”korruption och mutor” vilket placerar den formen av oegentligheter på andra plats efter förskingring och trolöshetsbrott. Det är en markant ökning från tidigare undersökningar och svenska respondenter rankar nu korruption och mutor högre än de globala respondenterna.

– Korruptionsskandaler skrämmer svenska respondenter men de är mindre rädda för eventuella finansiella förluster jämfört med globala respondenter. Skillnaden skulle kunna förklaras av att utländska rättsordningar medger påföljder och böter som vida överstiger vad som är aktuellt i Sverige, säger Magnus Lindahl.

Förövaren – ofta anställd i förtroendeposition
I de mest allvarliga fallen uppger en majoritet av respondenterna att den som genomfört brotten har varit anställd. Vidare framkommer att de ”interna förövarna” utgörs av topp- eller mellanchefer i förtroendeställning och att män är överrepresenterade bland de som begår brotten.

– Eftersom anställda generellt sett är i majoritet bland förövare kan man i stor utsträckning förebygga och minimera dessa brott. Genom till exempel whistleblower-system, övervakning av transaktioner och andra riskanpassade åtgärder finns stora möjligheter till förbättring, menar Magnus Lindahl.

De tre vanligaste formerna av ekonomisk oegentligheter enligt de svenska respondenterna

- Förskingring och trolöshetsbrott
- Mutor och korruption
- IT-relaterad brottslighet

Publicerad: 2014-02-15

Källa: www.pwc.se; PwC; Hämtad 21 februari 2014