För att skapa utrymme för satsningar avser regeringen att föreslå finansieringsåtgärder i vårpropositionen på upp emot 9 miljarder kronor per år 2015-2018.

Sänkt avdrag för privat pensionssparande 2015 och slopat avdrag 2016
Förslaget innebär att avdraget för privat pensionssparande sänks från 1 000 till 200 kronor per månad 2015 och slopas helt 2016. Det tänkta förslaget ökar skatteintäkterna med cirka 2,9 respektive 4,6 miljarder kronor för 2015 och 2016.

En begränsning av avdraget bedöms främst påverka de med högre inkomster. Personer med lägre inkomster gynnas i betydligt mindre utsträckning av avdraget. Det finns därför skäl att slopa avdragsrätten.

Förslaget avser endast den fasta delen av avdraget. De som saknar pensionsrätt i anställningen eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet får även i fortsättningen göra avdrag beräknat utifrån inkomstens storlek.

Finansiering inom studiemedelsområdet
Regeringen presenterar också två finansieringar inom studiemedelsområdet:

Studiemedlet ökas med 1000 kronor, från ca 9 700 till ca 10 700 kronor per månad. Studielånet ökas med 1 300 kronor, medan studiebidraget minskas med 300 kronor. Högre studiemedel totalt innebär ännu bättre möjligheter att fokusera på studierna. Sammantaget bedöms detta leda till utgiftsminskningar på cirka 0,8 miljarder kronor årligen.

Studielån som tas från och med 2015 kommer inte som idag att skrivas av från 68 års ålder. Detta bedöms minska utgifterna med cirka 0,35 miljarder kronor årligen.

Minskad ökning av anslagen för myndigheternas verksamhet
För att driva fram ytterligare effektiviseringar i den statliga verksamheten skapar regeringen ett extra omvandlingstryck. Det kan till exempel vara effektiviseringar i kärnverksamheter och prövning av annan verksamhet. Effektivisering av myndigheternas verksamhet uppnås genom minskad ökning av anslagen. Minskningen fördelas proportionerligt på respektive anslag baserat på storlek. Totalt uppskattas åtgärden frigöra cirka 0,3 miljarder kronor 2015 och därefter 1,1 miljarder kronor årligen.

Höjd fordonsskatt
Även en höjning av fordonsskatten föreslås. En sådan höjning skulle ge cirka 1-1,5 miljarder kronor i ökade skatteintäkter samtidigt som den ytterligare stimulerar personer att äga fordon med låga koldioxidutsläpp.

För en genomsnittlig bensinbil kommer skatten höjas med 200 kronor och för en genomsnittlig dieselbil med 500 kronor, vilket innebär 12-18 procent högre skatt. Skillnaden beror på att diesel har en lägre energiskatt än bensin vilket delvis kompenseras för i fordonsskatten.

Höjd skatt på alkohol och tobak
Förslaget till höjning av punktskatterna på alkohol och tobak ger cirka 1 miljard kronor i ökade skatteintäkter årligen. Höjd skatt på alkohol och tobak är också ett led i arbete för att främja bättre folkhälsa.

Enligt förslaget höjs punktskatten på öl och vin med
5 procent. Priset på en flaska öl på 0,5 liter som i dag kostar 16 kronor ökar till 16,29 kronor inklusive moms. Priset på en flaska vin på 0,75 liter som i dag kostar 59 kr skulle öka till 60,08 kronor, inklusive moms.

Även punktskatten på cigaretter föreslås höjas med cirka 3 procent, vilket ökar priset på ett paket cigaretter med ca 1 krona. Punktskatten på röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak föreslås även den höjas med cirka 3 procent. Punktskatten på snus skulle enligt förslaget höjas med 20 procent, vilket ökar priset på en dosa snus med cirka 2 kronor.

Avskaffad gruppregistrering till moms
För att göra beskattningen mer neutral mellan den finansiella sektorn och övriga sektorer föreslås att möjligheten till så kallad gruppregistrering för mervärdesskatt tas bort. Att avskaffa denna innebär ökade skatteintäkter med omkring 0,4 miljarder kronor. Regeln om gruppregistrering gör det möjligt för företag i den finansiella sektorn att tillsammans med stödföretag bilda en mervärdesskattegrupp. Inom en sådan grupp kan omsättningar göras utan mervärdesskatt. Tar man bort möjligheten till gruppregistrering måste även dessa företag betala mervärdeskatt vid omsättning mellan företagen som tidigare ingick i gruppen.

Publicerad: 2014-02-20

Källa: www.regeringen.se; Regeringen; Hämtad 24 februari 2014